De Groe­ne Stad is part­ner in Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap

Ook in de bebouw­de ste­de­lij­ke omge­ving geldt het ver­haal van de bloe­men en de bij­en. De rol van bij­en, voor­al wil­de bij­en, bij de jaar­lijk­se cyclus van bloei, groei en vrucht­af­zet­ting — bij het voort­be­staan van onze groe­ne omge­ving, is van cru­ci­aal belang. Zon­der bij­en geen groen, ook geen groe­ne stad. Wat lag dan ook […]

Gemeen­te Alp­hen werkt mee aan ‘bij-vrien­de­lij­ke­re’ omge­ving

De gemeen­te Alp­hen aan den Rijn doet actief mee aan de gro­te regi­o­na­le cam­pag­ne die laatst is gelan­ceerd door de Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap. Onder de slo­gan “Bee Friend­ly” wordt inge­zet voor een ‘bij-vrien­­de­­lij­­ker’ omge­ving. Dit om de bij­en­sterf­te tegen te gaan die de voed­sel­ke­ten bedreigt. De Groe­ne Cir­kel heeft al veel plaat­se­lij­ke over­he­den, bedrij­ven en […]

Heel Zuid-Hol­land op de bres voor de bij

Gede­pu­teer­de Han Weber van de pro­vin­cie Zuid-Hol­­land en wet­hou­ders van vijf gemeen­ten ont­vin­gen op 24 maart 2016 hun eigen ‘adop­tie­bij’ uit han­den van Lai­la Dries­sen, bur­ge­mees­ter van Lei­der­dorp en voor­zit­ter van de Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap. Het uit­rei­ken van adop­tie­bij­en bij Natu­ra­lis is de start van de cam­pag­ne om de omstan­dig­he­den voor wil­de bij­en en ande­re bestui­vers […]

‘Bij­en zijn een goe­de graad­me­ter voor de gezond­heid van de natuur…!’

Inter­view met voor­zit­ter Lai­la Dries­sen en pro­gram­ma mana­ger Han­nie Kor­thof Dat stelt Lai­la Dries­sen, bur­ge­mees­ter van Lei­der­dorp en enthou­si­ast voor­zit­ter van De Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap. We spre­ken haar samen met Han­nie Kor­thof, pro­gram­ma­ma­na­ger.  Dries­sen: ‘Even een stuk­je geschie­de­nis: Groe­ne Cir­kels zijn een ini­ti­a­tief van Hei­ne­ken, de pro­vin­cie Zuid Hol­land en ken­nis­part­ner Alter­ra Wage­nin­gen. De oor­spron­ke­lij­ke […]