Ame­ri­kaans onder­zoek toont aan dat bomen mis­daad doen dalen

Hoe meer bomen een stad heeft, hoe lager de mis­daad er is. Dat blijkt uit Ame­ri­kaans onder­zoek. De onder­zoe­kers stel­den vast dat er min­der dief­stal­len, inbra­ken, over­val­len en schiet­par­tij­en plaats­von­den naar­ma­te er meer bomen ston­den. Tien pro­cent meer bomen deed de mis­daad met 12 pro­cent dalen. Lees het vol­le­di­ge bericht hier » Bron:IPS

Pre dat bouw- en groen­vak­men­sen leren samen­wer­ken

“Het rei­ni­gen en koe­len van de lucht in bin­nen­ste­den. De opvang van pie­ken in  de afvoer van hemel­wa­ter. De opwek­king van ener­gie en het ver­bou­wen van voed­sel. In groot­ste­de­lij­ke gebie­den als de regio Eind­ho­ven lei­den inno­va­tie­ve groe­ne oplos­sin­gen tot winst voor het mili­eu, het kli­maat en voor eco­no­mi­sche kan­sen. Alleen, dan moe­ten we de bouw- […]

Groen zorgt ervoor dat men­sen elkaar ont­moe­ten en beter leren ken­nen

Uit de toe­komst­vi­sie over de wijk Bos­win­kel in Ensche­de blijkt dat een groe­ne omge­ving met dui­de­lij­ke gebruiks­mo­ge­lijk­he­den in het open­baar groen ervoor zorgt dat de bewo­ners van de wijk elkaar meer gaan ont­moe­ten en elkaar dus beter leren ken­nen. In de visie ‘Boswinkel duur­zaam en vitaal’ staat het vol­gen­de omschre­ven: “Het ver­gro­ten van de gebruiks­mo­ge­lijk­he­den […]

Speel­na­tuur in de stad. Hoe maak je dat?

Er zijn al heel wat goe­de voor­beel­den van speel­na­tuur in de stad. Goe­de voor­beel­den inspi­re­ren. De stap van inspi­ra­tie naar daad­wer­ke­lij­ke rea­li­sa­tie blijkt min­der mak­ke­lijk. Juist die stap krijgt aan­dacht in deze publi­ca­tie De uit­ga­ve is gemaakt in opdracht van het Minis­te­rie van LNV. Het is een samen­wer­king tus­sen prak­tijk en weten­schap, en tus­sen ste­den­bouw, […]

Gemeen­ten onder­ken­nen lang­zaam dat groen iets ople­vert

De aan­dacht voor ste­de­lijk groen ver­an­dert. Inves­te­ren in dat groen is in diver­se gemeen­ten niet meer syno­niem aan het maken van kos­ten. Groen draagt bij aan krach­ti­ge ste­den met aan­trek­ke­lij­ke woon‑, werk- en leef­om­ge­ving. “De groe­ne stad gedach­te drup­pelt lang­zaam door” zegt Mar­cel Teub­ner van Dart­hui­zer Boom­kwe­ke­rij­en. In dit arti­kel wor­den de menin­gen van diver­se […]