Gemeen­ten onder­ken­nen lang­zaam dat groen iets ople­vert

De aan­dacht voor ste­de­lijk groen ver­an­dert. Inves­te­ren in dat groen is in diver­se gemeen­ten niet meer syno­niem aan het maken van kos­ten. Groen draagt bij aan krach­ti­ge ste­den met aan­trek­ke­lij­ke woon‑, werk- en leef­om­ge­ving. “De groe­ne stad gedach­te drup­pelt lang­zaam door” zegt Mar­cel Teub­ner van Dart­hui­zer Boom­kwe­ke­rij­en. In dit arti­kel wor­den de menin­gen van diver­se men­sen uit diver­se orga­ni­sa­ties gege­ven en het groen­be­leid van gemeen­ten bespro­ken.