Pre dat bouw- en groen­vak­men­sen leren samen­wer­ken

“Het rei­ni­gen en koe­len van de lucht in bin­nen­ste­den. De opvang van pie­ken in  de afvoer van hemel­wa­ter. De opwek­king van ener­gie en het ver­bou­wen van voed­sel. In groot­ste­de­lij­ke gebie­den als de regio Eind­ho­ven lei­den inno­va­tie­ve groe­ne oplos­sin­gen tot winst voor het mili­eu, het kli­maat en voor eco­no­mi­sche kan­sen. Alleen, dan moe­ten we de bouw- en groen­vak­men­sen van mor­gen nu al leren samenwerken.”

Dit geeft Cyril­le de War­ri­mont aan. Hij coördineert namens het Knoop­punt Inno­va­tief Groen de samen­wer­king tus­sen der­tien AOC’s groen­op­lei­din­gen en ROC’s bouw­kun­de in Noord-Bra­bant. Voor het eerst wer­ken deze oplei­din­gen samen in de pilot ‘Rood & Groen’.

Doel
Het doel is dat stu­den­ten van ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes samen leren wer­ken om inno­va­tie­ve groen-pro­jec­ten te rea­li­se­ren. Door de ken­nis op het gebied van tech­niek en groen met elkaar te ver­bin­den wor­den toe­pas­sin­gen snel­ler en beter gere­a­li­seerd.

Pilot ‘Rood & Groen’
Op de Groe­ne Cam­pus in Hel­mond gaan stu­den­ten voor de pilot ‘Rood & Groen’ aan de slag met een eet­baar dak. ‘Dit spe­ci­fie­ke dak rei­nigt fijn­stof uit de lucht, houdt regen­wa­ter lan­ger vast, iso­leert het gebouw én biedt plaats om sei­zoens­groen­ten te ver­bou­wen en te oogsten!’, aldus De War­ri­mont. Voor het Food & Fresh­lab van de Groe­ne Cam­pus dient het dak ter edu­ca­tie maar de pro­duc­ten kun­nen ook gebruikt wor­den voor het res­tau­rant. Stu­den­ten van het ROC Ter AA en AOC De Groe­ne Cam­pus in Hel­mond wer­ken samen aan een oplos­sing die vol­doet aan alle tech­ni­sche eisen en die tot een mooie oogst leidt.

Ande­re Bra­bant­se ste­den
Ook in ande­re gro­te Bra­bant­se ste­den nemen de stu­den­ten ROC en AOC de uit­da­ging aan om aan een con­creet ste­de­bouw­kun­dig groen plan te wer­ken.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.