Inno­va­tief idee: de groen­dak­pan

Geen saaie rode of grij­ze daken meer met dit nieu­we, inno­va­tie­ve ont­werp van Groen­dak: de groen­dak­pan. De groen­dak­pan is eigen­lijk een gewo­ne dak­pan, maar dan niet met een ver­f­je, maar met ech­te vro­lij­ke plant­jes, die bloei­en en groei­en. De groen­dak­pan­nen kun­nen gebruikt wor­den op dak­hel­lin­gen van 20º tot 55º en zijn toe­pas­baar in de nieuw­bouw en reno­va­tie. […]

Prak­tijk­on­der­zoek water­re­ten­tie dak­tui­nen krijgt ver­volg

Groe­ne daken buf­fe­ren aan­zien­lij­ke hoe­veel­he­den regen­wa­ter. Door de ver­schil­len­de opbouw van daken vari­eert de water­re­duc­tie per dak. Opdracht­ge­vers wil­len graag spe­ci­fiek weten hoe­veel water een dak buf­fert. De Vak­groep Dak- en Gevel­be­groe­ners van bran­che­ver­e­ni­ging VHG wenst, met een ver­volg­on­der­zoek op een eer­de­re ver­ken­ning, hier meer inzicht in krij­gen. De vak­groep is met de WUR, Hoge­school […]

Bomen op niveau Sym­po­si­um op 19 maart over het gebruik van bomen in dak­tui­nen

Hoe zien onze ste­den er over 20 jaar uit? Hoogst­waar­schijn­lijk een stuk groe­ner. Groen is in en steeds vaker zien we het gebruik van dak­tui­nen. Maar er zijn in Neder­land nog veel moge­lijk­he­den onbe­nut. Neem het gebruik van bomen op daken. Het Hove­niers infor­ma­tie Cen­trum orga­ni­seert in samen­wer­king met VHG en Pro­duct­schap Tuin­bouw op 19 […]

Hand­lei­ding dak­tui­nen

Tot 2030 wor­den in Amster­dam 50.000 extra wonin­gen gebouwd. Dat kan in som­mi­ge gebie­den gepaard gaan met 50% ver­lies aan woon­om­ge­vings­groen. Ook elders zal ver­dich­tings­bouw ten kos­te gaan van woon­om­ge­vings­groen. Daar­om is extra zorg voor de groe­ne woon­om­ge­ving nodig. Op de daken is nog een wereld te win­nen. In Amster­dam wor­den mil­joe­nen vier­kan­te meters dak­op­per­vlak […]