Prak­tijk­on­der­zoek water­re­ten­tie dak­tui­nen krijgt ver­volg

Groe­ne daken buf­fe­ren aan­zien­lij­ke hoe­veel­he­den regen­wa­ter. Door de ver­schil­len­de opbouw van daken vari­eert de water­re­duc­tie per dak. Opdracht­ge­vers wil­len graag spe­ci­fiek weten hoe­veel water een dak buf­fert.

De Vak­groep Dak- en Gevel­be­groe­ners van bran­che­ver­e­ni­ging VHG wenst, met een ver­volg­on­der­zoek op een eer­de­re ver­ken­ning, hier meer inzicht in krij­gen. De vak­groep is met de WUR, Hoge­school Rot­ter­dam en ande­re onder­zoek­in­sti­tu­ten in over­leg om te komen tot een onder­zoek waar­in een gestan­daar­di­seer­de onder­zoeks­me­tho­de wordt ont­wik­keld. Deze gestan­daar­di­seer­de onder­zoeks­me­tho­de zorgt voor het onaf­han­ke­lijk kun­nen beoor­de­len van daken ten aan­zien van de water­re­duc­tie en ande­re meer­waar­den van een groen dak, zoals bij­voor­beeld de warm­te­re­gu­la­tie.

Deze te ont­wik­ke­len onder­zoeks­me­tho­diek dient een breed draag­vlak te krij­gen in de bran­che en bij de opdracht­ge­vers.

 

Groe­ne daken van­gen regen­wa­ter op
Groe­ne daken onder­schep­pen meer dan de helft van het regen­wa­ter. De geme­ten reduc­tie van de neer­slag is 52%. Voor klei­ne bui­en tot 5 mm neer­slag zal bij groe­ne daken geen regen­wa­ter naar de rio­le­ring afstro­men. Boven­dien ver­tra­gen groe­ne daken de afstro­ming van het regen­wa­ter, voor de helft van de geme­ten bui­en is de ver­tra­ging onein­dig. Voor de ove­ri­ge bui­en vari­eert deze van een kwar­tier in een zeer nat­te uit­gangs­si­tu­a­tie, tot vier en een half uur voor een dro­ge uit­gangs­si­tu­a­tie. Over het alge­meen kan de ver­tra­gings­tijd in het laat­ste deel van een bui oplo­pen tot meer dan drie uur als de regen­in­ten­si­teit gelei­de­lijk afneemt. Dit toont het prak­tijk­on­der­zoek bij Van Hall Laren­stein aan, waar in de jaren 2007 tot en met 2009 een proef­op­stel­ling met 10 exten­sie­ve dak­tui­nen onder­zocht is in opdracht van de Vak­groep Dak- en Gevel­be­groe­ners van bran­che­ver­e­ni­ging VHG.

Behoef­te aan gestan­daar­di­seerd onder­zoek
Vak­groep Dak- en Gevel­be­groe­ners gaat nu de moge­lijk­he­den onder­zoe­ken om voor afzon­der­lij­ke daken een uit­spraak te kun­nen doen. Voor­zit­ter Hans van Coo­ten van de Vak­groep Dak- en Gevelbegroeners:”Het is belang­rijk dit onder­zoek nu te gaan doen want de nood­zaak van water­ber­ging op het dak neemt steeds ver­der toe. Gestan­daar­di­seerd onder­zoek zal het draag­vlak in de breed­te voor groen­da­ken alleen maar ver­gro­ten”.

Bron:
VHG