Con­gres Den Haag Groen Stad, een geza­men­lij­ke opga­ve

Als afslui­ting van het the­ma­jaar ‘Den Haag Natuur­lijk Groen!’ orga­ni­seert de gemeen­te Den Haag op 10 decem­ber 2009 het con­gres ‘De groe­ne stad, een geza­men­lij­ke opdracht’.

Om een ‘groene stad’ te rea­li­se­ren, is vol­gens de gemeen­te Den Haag een geza­men­lij­ke opdracht voor archi­tec­ten, eco­lo­gen, land­schaps­ar­chi­tec­ten, omge­vings­psy­cho­lo­gen, beheer­ders maar ook bewo­ners van de stad.

Wat zijn de ver­schil­len­de belan­gen en in hoe­ver­re wordt er reke­ning met elkaar gehou­den? Met key­no­tes spre­kers, work­shops en een Lager­huis­de­bat, wil de gemeen­te Den Haag de gren­zen en de moge­lijk­he­den van de “groene stad” zoe­ken.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Den Haag Groen­jaar