Con­gres Gro­wing Green Cities inter­na­ti­o­na­le oproep tot dia­loog

De gemeen­te Alme­re, pro­vin­cie Fle­vo­land, Enten­te Flo­ra­le en het Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te orga­ni­se­ren op 20 sep­tem­ber aan­staan­de het con­gres Gro­wing Green Cities I: “A Call To Acti­on” tij­dens de Flo­ri­a­de in Ven­lo. Het con­gres is een inter­na­ti­o­na­le oproep om de dia­loog op gang te bren­gen tus­sen de agenda’s van de tuin­bouw­sec­tor (Gro­wing Green) en […]

Pro­gram­ma con­gres Gro­wing Green Cities bekend

Het con­gres  ‘Gro­wing Green Cities I’ vindt plaats op 20 sep­tem­ber 2012 op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo. Dit con­gres is boven­dien “a call to acti­on” voor “Gro­wing Green” in al haar facet­ten. Met het bezoek aan het con­gres onder­te­kent u tevens een mani­fest, om zelf een actie­ve bij­dra­ge te leve­ren. In 2050 woont 70% van […]

Flo­ri­a­de Gro­wing Green Cities

Alme­re wil wereld­ten­toon­stel­ling Flo­ri­a­de 2022 orga­ni­se­ren! In een tien jaar duren­de samen­wer­king met de tuin­bouw­sec­tor in de vol­le breed­te, stads­be­wo­ners, bestuur­ders en pro­fes­si­o­nals van ste­de­lij­ke regio’s wereld­wijd wordt gebouwd aan een wereld­po­di­um dat in alles een illu­stra­tie zal zijn van de Green City, en dat de basis legt voor een nieu­we groe­ne stads­wijk Alme­re Flo­ri­a­de.

Voor­aan­kon­di­ging con­gres Gro­wing Green Cities — a call to acti­on

De gemeen­te Alme­re orga­ni­seert in samen­wer­king met Enten­te Flo­ra­le, het Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te en de Pro­vin­cie Fle­vo­land op don­der­dag 20 sep­tem­ber 2012 het inter­na­ti­o­na­le con­gres Gro­wing Green Cities I: a call to acti­on. Het con­gres is bedoeld om een podi­um te bie­den voor de agen­da van de (inter­na­ti­o­na­le) tuin­bouw­sec­tor (Gro­wing Green) en de agen­da […]