Cen­trum Amster­dam als groen­ste stads­deel ver­ko­zen en Noord als dier­vrien­de­lijk­ste

In Amster­dam wer­den onlangs de awards voor het dier­vrien­de­lijk­ste en het groen­ste stads­deel uit­ge­reikt. Stads­deel Noord mag zich het dier­vrien­de­lijk­ste stads­deel van 2011 noe­men. Stads­deel Cen­trum is het groenst. Stads­deel­voor­zit­er en por­te­feuil­le­hou­der Jeani­ne van Pinx­te­ren nam de award voor het groen­ste stads­deel in ont­vangst op het groe­ne dak van de Sto­pe­ra. Jury­voor­zit­ter Daniël Höwekamp (bouw­bi­o­loog) […]

Medisch Cen­trum Leeu­war­den plant 65 bomen voor leef­ba­re omge­ving

Het Medisch Cen­trum Leeu­war­den (MCL) heeft het ini­ti­a­tief geno­men de Hen­ri Dunant­weg, de toe­gangs­weg tot het zie­ken­huis te ‘vergroenen’ door 65 bomen te plan­ten. Op vrij­dag 11 novem­ber, de Dag van de Duur­zaam­heid, plant wet­hou­der Isa­bel­le Diks samen met ver­te­gen­woor­di­gers van MCL, AOC en gemeen­te de eer­ste vier iepen. Het ini­ti­a­tief om de Hen­ri Dunant­weg […]

Meer hoge bomen in cen­trum van Alme­re

Meer sfeer en min­der wind in het nieu­we deel van het win­kel­cen­trum in Alme­re. Dat gaat vast­goed­be­drijf Uni­­bail-Rodam­­co in 2011 rea­li­se­ren met een ver­ti­caal wind­scherm, twee over­kap­pin­gen hoog boven het straat­ni­veau, ver­lich­ting en hoge bomen. Archi­tect James Cra­ven laat weten dat het nog­al aan sfeer ont­breekt in het cen­trum van Alme­re en dat is de […]

Bel­gi­sche Rui­en legt groe­ne ont­moe­tings­zo­ne aan in cen­trum

In de Bel­gi­sche plaats Rui­en wordt op kor­te ter­mijn een begin gemaakt met de aan­leg van een groe­ne ont­moe­tings­zo­ne in het cen­trum.  Met als doel een plek te creëren voor alle bewo­ners, zodat zij hier kun­nen wan­de­len, jog­gen en tot rust kun­nen komen. In deze groe­ne ont­moe­tings­zo­ne komt een park met daar­in een avon­tuur­lij­ke, groe­ne […]