Her­in­rich­ting Nin­oof­se Poort leidt tot 2 hec­ta­re extra groe­ne zone

Beli­ris, het Brus­sels gewest, Brus­sel Stad en Molen­beek heb­ben maan­dag het start­schot gege­ven voor de her­in­rich­ting van de Nin­oof­se Poort en de wes­te­lij­ke klei­ne ring. Dat gebeur­de met de afbraak van enke­le gebou­wen, die na de sane­ring van de ter­rei­nen plaats moe­ten maken voor een park van twee hec­ta­re. Beli­ris trekt 22 mil­joen euro uit […]

Brus­sel ambi­eert titel Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa

In 2014 wil Brus­sel Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa wor­den. In de loop van sep­tem­ber zet een hele reeks ini­ti­a­tie­ven de groe­ne revo­lu­tie van de stad tij­dens de laat­ste jaren in de kij­ker. Van 7 sep­tem­ber tot 30 okto­ber loopt in het park aan de voet van de Sint-Michiels- en Sint-Goe­d­e­le­­ka­the­­draal de ten­toon­stel­ling ‘Brussel, duur­za­me stad’. […]

Diver­se ini­ti­a­tie­ven voor behoud van open­baar groen in Brus­sel

Brus­sel heeft nog steeds het ima­go het favo­rie­te jacht­ter­rein te zijn van pro­ject­ont­wik­ke­laars en beton­ba­ron­nen. Maar enke­le klei­ne ini­ti­a­tie­ven boek­ten de laat­ste tijd opmer­ke­lij­ke suc­ces­sen in het stre­ven naar een groe­ne­re hoofd­stad. Het meest opge­merkt is de Actie Pro­tec­tie Pla­ta­nen en Kas­sei­en, die zich ver­zet tegen de heraan­leg van de Haven­laan. Om de ver­keers­druk ten […]

Brus­sel is negen­de groe­ne stad van Euro­pa

De Green City Index rang­schikt 30 Euro­pe­se ste­den naar hun mili­eu-inspan­­nin­­gen en de strijd tegen kli­maat­ver­an­de­ring. Brus­sel krijgt alvast de negen­de plaats toe­ge­me­ten. De index is geba­seerd op der­tig indi­ca­to­ren met betrek­king tot de thema’s van mili­eu-gover­­nan­­ce, water­be­heer, ruim­te­lij­ke orde­ning en afval, ener­gie­ver­bruik, de kwa­li­teit van gebou­wen, ver­voer, CO2-uit­­­stoot en lucht­kwa­li­teit. De optel­som van alle […]