Brus­sel ambi­eert titel Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa

In 2014 wil Brus­sel Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa wor­den. In de loop van sep­tem­ber zet een hele reeks ini­ti­a­tie­ven de groe­ne revo­lu­tie van de stad tij­dens de laat­ste jaren in de kij­ker.

Van 7 sep­tem­ber tot 30 okto­ber loopt in het park aan de voet van de Sint-Michiels- en Sint-Goed­e­le­ka­the­draal de ten­toon­stel­ling ‘Brussel, duur­za­me stad’. De gra­tis expo, in een 25 meter hoge toren met vier ver­die­pin­gen, zoomt in op wat het hoofd­ste­de­lijk gewest de laat­ste jaren zoal heeft ver­we­zen­lijkt op het gebied van mili­eu. En dat is niet min. Zo is het ener­gie­ver­bruik per inwo­ner sinds 2004 met 16 pro­cent gedaald, ver­min­dert het aan­tal auto’s en is het gebruik van het open­baar ver­voer met 80 pro­cent geste­gen, boomt het aan­tal pas­sief- en lage-ener­gie­ge­bou­wen, en kent de stad een vijf­tien­tal duur­za­me wij­ken.

Groe­ne Wan­de­ling
Intus­sen wordt naar­stig gewerkt aan de Groe­ne Wan­de­ling, een pro­ject dat par­ken en natuur­zo­nes ver­bindt tot een groe­ne rug­gen­graat door het gewest, en onder­te­ken­de Brus­sel het Pact van de Bur­ge­mees­ters, waar­in 1600 ste­den zich ertoe ver­bin­den de uit­stoot van broei­kas­gas­sen met 30 pro­cent te ver­min­de­ren tegen 2025. Inspan­nin­gen die lonen: op de Euro­pean Green City Index van The Eco­no­mist Intel­li­gen­ce Unit bekleedt Brus­sel nu de negen­de plaats, net na Ber­lijn, maar voor Parijs en Lon­den.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Knack.be

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.