Brus­sel is negen­de groe­ne stad van Euro­pa

De Green City Index rang­schikt 30 Euro­pe­se ste­den naar hun mili­eu-inspan­nin­gen en de strijd tegen kli­maat­ver­an­de­ring. Brus­sel krijgt alvast de negen­de plaats toe­ge­me­ten. De index is geba­seerd op der­tig indi­ca­to­ren met betrek­king tot de thema’s van mili­eu-gover­nan­ce, water­be­heer, ruim­te­lij­ke orde­ning en afval, ener­gie­ver­bruik, de kwa­li­teit van gebou­wen, ver­voer, CO2-uit­stoot en lucht­kwa­li­teit. De optel­som van alle indi­ca­to­ren doet Brus­sel op de negen­de plaats belan­den.

Par­ken, bos­sen, het Zoniënwoud, privétuinen, begraaf­plaat­sen, sport­ter­rei­nen, wei­den en moes­tui­nen maken van Brus­sel één van de meest groe­ne ste­den in Euro­pa. Want maar liefst de helft van het gewes­te­lijk grond­ge­bied is groen. Leef­mi­li­eu Brus­sel beheert het groot­ste deel van deze groe­ne ruim­ten en tracht hun ver­schil­len­de func­ties – recre­a­tie, edu­ca­tie, land­schap en eco­lo­gie – naast elkaar te laten bestaan.

Rij­ke bio­di­ver­si­teit
Zo kun­nen de Brus­se­laars, omwo­nen­den en toe­ris­ten, er wan­de­len, her­bron­nen, spe­len of opgaan in hun favo­rie­te sport. En dit ter­wijl de rij­ke bio­di­ver­si­teit beschermd blijft: niet min­der dan 800 soor­ten plan­ten, 45 soor­ten zoog­die­ren, 17 soor­ten vleer­mui­zen en 92 soor­ten nest­bou­wen­de vogels heb­ben hier hun thuis.

 

Lees het vol­le­di­ge bericht op Knack.be »

Bron:
Knack.be

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.