Euro­pean City of Trees Award 2018

Heeft uw gemeen­te een inno­va­tief bomen­be­leid? Doe mee! Bomen spe­len een belang­rij­ke rol in de ste­de­lij­ke omge­ving. Ze leg­gen CO2 vast en fil­te­ren fijn­stof. Ook zor­gen ze voor ver­koe­ling en water­ber­ging. Steeds meer gemeen­ten zijn zich bewust van deze waar­de­vol­le dien­sten van bomen en onder­ne­men gerich­te actie om hun bomen­be­stand goed te behe­ren. Zet uw […]

Meer bomen doen over­stro­mings­wa­ter met een vijf­de afne­men

Het doel­ge­richt aan­plan­ten van bomen op de oevers van rivie­ren kan de hoe­veel­heid over­stro­mings­wa­ter met twin­tig pro­cent doen afne­men. Dat bere­ken­den onder­zoe­kers van de uni­ver­si­tei­ten van Bir­ming­ham en Sou­t­hamp­ton. Voor hun stu­die onder­zoch­ten de weten­schap­pers het stroom­ge­bied van New Forest, stroom­op­waarts van de stad Broc­ken­hurst in Groot-Brit­tan­­nië. Ze wil­den nagaan hoe het stra­te­gisch aan­plan­ten van bomen […]

Leu­ke prijs­vraag ‘onze boom­waard is goud waard’

Een buurt­boom­gaard is een heer­lij­ke groe­ne ont­moe­tings­plek. Daar­naast is het ook een para­dijs voor tal van die­ren. Land­schaps­be­heer Gro­nin­gen, Fries­land en Dren­the wil­len de aan­plant of uit­brei­ding van boom­gaar­den daar­om aan­moe­di­gen. Daar­voor schrij­ven ze een prijs­vraag uit. Wel­ke buurt of wijk heeft het meest ver­ras­sen­de, ori­gi­ne­le of het mooi­ste idee voor een buurt­boom­gaard van Noord-Neder­­land? […]

Inter­view met boom­spe­ci­a­list Wil­lem Koot

‘Als je bedenkt wat zo’n boom alle­maal al heeft mee­ge­maakt, wat die alle­maal al heeft ‘gezien’, dan is het toch prach­tig dat je ervoor kunt zor­gen dat zo’n boom lan­ger kan blij­ven bestaan.’ Wil­lem Koot, boom­spe­ci­a­list van beroep, was al op jon­ge leef­tijd gefas­ci­neerd door bomen. Als kind is het natuur­lijk enorm stoer om in […]