Meer bomen doen over­stro­mings­wa­ter met een vijf­de afne­men

Het doel­ge­richt aan­plan­ten van bomen op de oevers van rivie­ren kan de hoe­veel­heid over­stro­mings­wa­ter met twin­tig pro­cent doen afne­men. Dat bere­ken­den onder­zoe­kers van de uni­ver­si­tei­ten van Bir­ming­ham en Sou­t­hamp­ton.
Voor hun stu­die onder­zoch­ten de weten­schap­pers het stroom­ge­bied van New Forest, stroom­op­waarts van de stad Broc­ken­hurst in Groot-Brit­tan­nië. Ze wil­den nagaan hoe het stra­te­gisch aan­plan­ten van bomen de piek­hoog­te van het over­stro­mings­wa­ter kan beïn­vloe­den in de lager gele­gen gebie­den.

Water­ma­na­ge­ment

“Uit ons onder­zoek blijkt dat het stra­te­gisch aan­plan­ten van bomen het risi­co op over­stro­min­gen ver­min­dert”, zegt Simon Dixon van het Insti­tuut voor Boson­der­zoek aan de uni­ver­si­teit van Bir­ming­ham en hoofd­au­teur van de stu­die.
Door bomen aan te plan­ten op de oever van een rivier over een afstand van onge­veer een vier­de van de tota­le leng­te van de rivier, kan de hoog­te van het over­stro­mings­wa­ter tot twin­tig pro­cent ver­min­de­ren. Naar­ma­te de bomen gro­ter en ouder wor­den, zal de hoe­veel­heid water die ze vast­hou­den nog toe­ne­men.
Het resul­taat toont aan dat goed water­ma­na­ge­ment vaak niet erg ver moet gezocht wor­den, zegt co-auteur David Sear van de uni­ver­si­teit van Sou­t­hamp­ton.
“Natuur­lij­ke pro­ces­sen zoals het aan­plan­ten van bomen en het beheer van bestaan­de bos­sen is vaak vol­doen­de om aan risi­co­re­duc­tie te doen”. Het onder­zoek is ver­sche­nen in het vak­blad Earth Surfa­ces Pro­ces­ses and Land­forms.
Bron: IPSnews.be