Leu­ke prijs­vraag ‘onze boom­waard is goud waard’

Een buurt­boom­gaard is een heer­lij­ke groe­ne ont­moe­tings­plek. Daar­naast is het ook een para­dijs voor tal van die­ren. Land­schaps­be­heer Gro­nin­gen, Fries­land en Dren­the wil­len de aan­plant of uit­brei­ding van boom­gaar­den daar­om aan­moe­di­gen. Daar­voor schrij­ven ze een prijs­vraag uit. Wel­ke buurt of wijk heeft het meest ver­ras­sen­de, ori­gi­ne­le of het mooi­ste idee voor een buurt­boom­gaard van Noord-Neder­land? Een des­kun­di­ge jury beloont het bes­te plan met 500 euro voor het uit­voe­ren van dat plan.
Stads- en dorps­land­bouw zijn in. In steeds meer buur­ten en wij­ken telen buurt­be­wo­ners samen groen­ten en fruit. Een buurt­moes­tuin of –boom­gaard is dan ook een bij­zon­de­re ver­rij­king van de leef­om­ge­ving. Een boom­gaard nodigt uit tot geza­men­lij­ke acti­vi­tei­ten: een buurt­bar­be­cue onder de over­han­gen­de tak­ken van de wal­noot­boom, samen jam maken, een buurt­s­noei­dag of een knut­sel­mid­dag voor de kin­de­ren.
Prijs­vraag
Met de prijs­vraag ´Onze boom­gaard is goud waard´ kan elke buurt of wijk in Gro­nin­gen, Fries­land en Dren­the, een mooi ´start­be­drag´ win­nen voor (uit­brei­ding van) een eigen boom­gaard. Land­schaps­be­heer laat deel­ne­mers zo vrij moge­lijk. Of ze nu een plan heb­ben het her­stel­len van een his­to­ri­sche boom­gaard met oude ras­sen of de rea­li­sa­tie van een ultra­mo­der­ne oran­je­rie of voor het beschut­ten van de boom­gaard met een bes­sen­strui­ken­om­hei­ning; het belang­rijk­ste is dat het plan de buurt op zo veel moge­lijk manie­ren ver­rijkt. De des­kun­di­ge jury onder lei­ding van pro­fes­sor evo­lu­ti­o­nai­re eco­lo­gie Loui­se Vet van de Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit kijkt voor­al of het plan op een ori­gi­ne­le manier de buurt en de natuur ver­rijkt.
Deel­na­me
Buur­ten die wil­len mee­din­gen naar de hoofd­prijs, die­nen voor 1 mei van dit jaar een plan te mai­len naar Land­schaps­be­heer Gro­nin­gen. Op www.landschapsbeheergroningen.nl staat meer infor­ma­tie over de voor­waar­den waar­aan dit plan moet vol­doen. Op 1 juni maken de drie noor­de­lij­ke land­schaps­be­heer-orga­ni­sa­ties zes geno­mi­neer­den bekend. De uit­rei­king van de eer­ste, twee­de en der­de prijs vindt plaats op 1 okto­ber 2016 tij­dens de slot­ma­ni­fes­ta­tie van het pro­ject Groe­ne kno­pen, Rode dra­den in Gro­nin­gen.
Groe­ne kno­pen, Rode dra­den
De afge­lo­pen drie jaar heb­ben Land­schaps­be­heer Gro­nin­gen, Fries­land en Dren­the met steun van het, door het Prins Bern­hard Cul­tuur Fonds beheer­de, Hele­na Vrucht Fonds en samen met bewo­ners al zo’n 85 boom­gaar­den gere­a­li­seerd. Daar­naast zijn er snoei­cur­sus­sen gege­ven. Het pro­ject ‘Groe­ne kno­pen, Rode dra­den’ wil buurt­be­wo­ners bewust maken van de waar­de van fruit­bo­men en vruch­ten­strui­ken voor de bio­di­ver­si­teit in de bewoon­de omge­ving.
bron: groningerkrant.nl