Nieuw stads­park in Goes moet omwo­nen­den uit­da­gen tot bewe­gen

Een nieuw stads­park in Goes moet jong en oud sti­mu­le­ren tot bewe­gen. Het plan is om in 2011 met de aan­leg van het park langs de Oran­je­weg te star­ten.  Hoe het toe­kom­sti­ge park er pre­cies uit gaat zien staat nog niet vast. Wel kun­nen omwo­nen­den cre­a­tie­ve voor­stel­len indie­nen. Zo zijn er ideeën voor een vis­vij­ver, […]

Leef­om­ge­ving kan uit­no­di­gen tot meer bewe­gen

Vol­doen­de lichaams­be­we­ging is van groot belang voor de gezond­heid. Het gaat niet alleen om spor­ten, maar voor­al om dage­lijks bewe­gen, van lopen en fiet­sen naar school, werk en win­kels tot trap­lo­pen, ste­vig wan­de­len en bui­ten­spe­len. De inrich­ting van de gebouw­de omge­ving lijkt een sti­mu­le­rend effect te kun­nen heb­ben, al is hard weten­schap­pe­lijk bewijs nog schaars. […]

Bui­ten­spe­len is ook bewe­gen!

Bui­ten­spe­len is een vorm van bewe­gen die bij­na ieder kind aan­spreekt. Het heeft geen voor­ge­pro­gram­meerd of ver­plicht karak­ter zoals sport dat kan heb­ben. Het gebeurt van­uit het kind zelf en is daar­mee de krach­tig­ste moti­va­tie voor bewe­gen. Voor­waar­de is dat de speelom­ge­ving vol­doen­de kwa­li­teit heeft. Een natuur­lij­ke speel­plek of ‘speelnatuur’ scoort goed: er zijn ein­de­lo­ze […]

Staats­bos­be­heer pleit voor ‘groen bewe­gen op recept’

Bewe­gen in de natuur blijkt een suc­ces­vol mid­del te zijn in de strijd tegen obe­si­tas. Uit Engels onder­zoek blij­ken men­sen het bewe­gen in een groe­ne omge­ving hoger te waar­de­ren en het daar­door lan­ger vol te hou­den. Deze resul­ta­ten blij­ken voor­al goed te zijn bij­voor­beeld in ver­ge­lij­king met de resul­ta­ten die wor­den bereikt via sport­scho­len.