Diver­se ini­ti­a­tie­ven voor behoud van open­baar groen in Brus­sel

Brus­sel heeft nog steeds het ima­go het favo­rie­te jacht­ter­rein te zijn van pro­ject­ont­wik­ke­laars en beton­ba­ron­nen. Maar enke­le klei­ne ini­ti­a­tie­ven boek­ten de laat­ste tijd opmer­ke­lij­ke suc­ces­sen in het stre­ven naar een groe­ne­re hoofd­stad. Het meest opge­merkt is de Actie Pro­tec­tie Pla­ta­nen en Kas­sei­en, die zich ver­zet tegen de heraan­leg van de Haven­laan. Om de ver­keers­druk ten […]

Extra maat­re­ge­len behoud kas­tan­jes in Hoorn

De gemeen­te Hoorn neemt extra maat­re­ge­len om de levens­duur van de oude kas­tan­jes op de Johan Mes­schaert­straat te ver­len­gen. De bomen krij­gen meer ruim­te. De tien par­keer­plaat­sen gren­zend aan de bomen wor­den weg­ge­haald en ver­van­gen door gras. Ver­der wordt de open­ba­re ver­lich­ting ver­der van de bomen ver­plaatst rich­ting de weg. Vol­gens plan­ning voert de gemeen­te […]

VVD Zwol­le plant kerst­bo­men voor behoud stads­groen

De VVD Zwol­le is voor­stan­der van een beheerste uit­brei­ding van de stad en heeft zich in het ver­kie­zings­pro­gram­ma dan ook opnieuw uit­ge­spro­ken tegen een te rui­me invul­ling van “inbreiden”. Inbrei­den in de bestaan­de stad mag nooit ten kos­ten gaan van het bestaan­de stads­groen, en mag alleen maar plaats­vin­den daar waar op dit moment al bebou­wing […]

Beheer en behoud Alkmaar­se bomen vast­ge­legd in het Boom­struc­tuur­plan

De gemeen­te Alkmaar wil dat de onge­veer 45.000 bomen die zij in beheer heeft, behou­den blij­ven voor de toe­komst. Want naast een groe­ne aan­kle­ding van de stad zor­gen bomen voor extra zuur­stof, ver­koe­ling en beschut­ting. In het belang van de bomen heeft de gemeen­te een Boom­struc­tuur­plan opge­steld. In dit plan staan de boom­soor­ten aan­ge­ge­ven die […]

Spe­ci­fiek land­bouw­be­leid nodig voor behoud ‘oerhollands land­schap’

Oer­hol­land­se land­schap­pen lopen gevaar door het hui­di­ge over­heids­be­leid. De groe­ne gebie­den in de Rand­stad met cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de zul­len ver­dwij­nen als er voor deze gebie­den geen spe­ci­fiek land­bouw­be­leid ont­wik­keld wordt waar­in ‘slow plan­ning’ cen­traal staat. Dit kan alleen met behulp van for­se inves­te­rin­gen. Een regie­rol van­uit de cen­tra­le over­heid in dit pro­ces is aan te beve­len. […]

Spe­ci­fiek land­bouw­be­leid nodig voor behoud ‘oerhollands land­schap’

Dit rap­port gaat niet echt over par­ken dan wel  over ste­den en hoe ze te bescher­men. Bij ste­de­lij­ke inves­te­rin­gen krij­gen par­ken een ande­re invul­ling dan snel­we­gen, stads­cen­tra of kan­toor­to­rens. Dit onder­zoek geeft aan dat par­ken wor­den onder­ge­waar­deerd. Par­ken in Phi­l­a­delp­hia ver­ho­gen de waar­de van onroe­rend goed. Ze dra­gen bij aan een bete­re gezond­heid van stad­be­wo­ners. […]