Beheer en behoud Alkmaar­se bomen vast­ge­legd in het Boom­struc­tuur­plan

De gemeen­te Alkmaar wil dat de onge­veer 45.000 bomen die zij in beheer heeft, behou­den blij­ven voor de toe­komst. Want naast een groe­ne aan­kle­ding van de stad zor­gen bomen voor extra zuur­stof, ver­koe­ling en beschut­ting.

In het belang van de bomen heeft de gemeen­te een Boom­struc­tuur­plan opge­steld. In dit plan staan de boom­soor­ten aan­ge­ge­ven die langs de belang­rij­ke wegen, water­gan­gen en fiets­rou­tes in de stad zijn gewenst. Alkmaar doet veel aan ste­de­lij­ke ver­nieu­wing, uit­brei­ding en aan­pas­sing van de infra­struc­tuur. Het Boom­struc­tuur­plan is het kader voor toe­kom­sti­ge inrich­tings- en omvor­mings­plan­nen en biedt bescher­ming voor de (bestaan­de) bomen in de stad.

Hel­de­re en sta­bie­le groen­struc­tuur
Wet­hou­der Simon Bin­nen­dijk: “Het Boom­struc­tuur­plan is een onder­deel van het in 2004 vast­ge­stel­de ‘Groenbeleidsplan 2004–2014’. Bin­nen deze groen­vi­sie staat het behoud en de ont­wik­ke­ling van de (hoofd)groenstructuur voor­op. We stre­ven naar een hel­de­re en sta­bie­le groen­struc­tuur, die bestaat uit gro­te groen­ge­bie­den, par­ken en water­lo­pen. Bomen zijn heel belang­rijk voor een opti­ma­le oriëntatie en bele­ving van de ruim­te.”

Lees hier het vol­le­di­ge pers­be­richt »

Bron:
Gemeen­te Alkmaar