Een mid­dag op pad met de park­be­heer­der

We ont­moe­ten Theo, één van de beheer­ders van het Amster­dam­se Wes­ter­park, bij de ingang. Al 20 jaar beheert deze oud-hove­­nier voor de Gemeen­te Amster­dam zowel het Eras­mus­park als het Wes­ter­park. Van­daag maken we een fiets­tocht door het Wes­ter­park, waar­bij Theo ons ver­telt over zijn werk als beheer­der en het – in zijn ogen- meest veel­zij­di­ge […]

Ber­men Noord­oost­pol­der bui­ten­ge­woon door suc­ces­vol eco­lo­gisch beheer

Diver­se orchi­dee­ën­soor­ten, Dwerg­zeg­ge en Stij­ve ogen­troost zijn bij­zon­de­re plan­ten die nu weer in de ber­men voor­ko­men, dank­zij suc­ces­vol eco­lo­gisch berm­be­heer door de gemeen­te Noord­oost­pol­der. Het eco­lo­gisch beheer wordt betaald door gemeen­te Noord­oost­pol­der, die eige­naar van de ber­men is. Het vrij­ge­ko­men bag­ger uit de slo­ten wordt niet op de berm gelegd, maar ver­werkt op de land­bouw­per­ce­len […]

Beheer en behoud Alkmaar­se bomen vast­ge­legd in het Boom­struc­tuur­plan

De gemeen­te Alkmaar wil dat de onge­veer 45.000 bomen die zij in beheer heeft, behou­den blij­ven voor de toe­komst. Want naast een groe­ne aan­kle­ding van de stad zor­gen bomen voor extra zuur­stof, ver­koe­ling en beschut­ting. In het belang van de bomen heeft de gemeen­te een Boom­struc­tuur­plan opge­steld. In dit plan staan de boom­soor­ten aan­ge­ge­ven die […]

Vas­te plan­ten in Neder­lands open­baar groen Exten­sief beheer in de prak­tijk

Van 2003–2007 is onder­zocht hoe vas­te plan­ten het best kun­nen wor­den toe­ge­past in Neder­lands open­baar groen. Hier­voor zijn veel beplan­tin­gen gedu­ren­de enke­le jaren gevolgd en gefo­to­gra­feerd, is een lite­ra­tuur­stu­die gedaan en zijn betrok­ken bedrij­ven en gemeen­tes geïnterviewd. Dit rap­port geeft aan wel­ke func­ties vas­te plan­ten in de stad heb­ben. Vas­te plan­ten zijn voor­al belang­rijk, omdat […]