Ber­men Noord­oost­pol­der bui­ten­ge­woon door suc­ces­vol eco­lo­gisch beheer

Diver­se orchi­dee­ën­soor­ten, Dwerg­zeg­ge en Stij­ve ogen­troost zijn bij­zon­de­re plan­ten die nu weer in de ber­men voor­ko­men, dank­zij suc­ces­vol eco­lo­gisch berm­be­heer door de gemeen­te Noord­oost­pol­der.

Het eco­lo­gisch beheer wordt betaald door gemeen­te Noord­oost­pol­der, die eige­naar van de ber­men is. Het vrij­ge­ko­men bag­ger uit de slo­ten wordt niet op de berm gelegd, maar ver­werkt op de land­bouw­per­ce­len van de aan­gren­zen­de agra­ri­ërs.

Wil­de orchi­dee­ën
Om tot dit suc­ces te komen, heeft de gemeen­te de ber­men eerst groot­scha­lig afge­plagd. Door het bota­nisch beheer zijn de duin­val­lei­vege­ta­ties sterk her­steld. Deze vege­ta­ties kwa­men hier tot in de jaren ’80 voor. Naast de Riet­or­chis en de Bij­enor­chis is de kans groot dat ook ande­re orchi­dee­ën in de komen­de tien jaar zul­len ver­schij­nen.

De gemeen­te werkt in het ber­men­pro­ject nauw samen met Land­schaps­be­heer Fle­vo­land, en daar­naast met pro­vin­cie Fle­vo­land, IVN afde­ling Noord­oost­pol­der, LTO-Noord afde­ling Noord­oost­pol­der, aan­gren­zen­de agra­ri­ërs, Water­schap Zui­der­zee­land, Staats­bos­be­heer, Natuur­mo­nu­men­ten en de Nati­o­na­le Post­co­de Lote­rij.

Bron:
Gemeen­te Noord­oost­pol­der