Groe­ne bedrij­ven­ter­rei­nen wer­ken beter

Groen is niet alleen mooi, je kunt het ook laten wer­ken voor je bedrijf. Duur­zaam­heid als uni­que sel­ling point. Inves­te­ren in groen op bedrij­ven­ter­rei­nen levert ren­de­ment op. Het ver­be­tert de leef­om­ge­ving, ver­hoogt de werk­kwa­li­teit, en gaat gepaard met meer flo­ra en fau­na in Neder­land.  Er zijn vol­op kan­sen om de groe­ne kwa­li­tei­ten van bedrij­ven­ter­rei­nen te […]

Bio­di­ver­si­teit op bedrij­ven­ter­rei­nen

Bio­di­ver­si­teit kan beknopt gede­fi­ni­eerd wor­den als een geva­ri­eer­de natuur met veel plan­­ten- en dier­soor­ten. Hoe­wel het inzet­ten op een bedrij­ven­ter­rein met veel bio­di­ver­si­teit in eer­ste instan­tie mis­schien niet de meest voor de hand lig­gen­de keu­ze lijkt, kle­ven er niet­te­min tal van voor­de­len aan! Bij­voor­beeld: – Van een kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig bedrij­ven­ter­rein is het bekend dat het […]

Pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seert mas­ter­class groe­ne bedrij­ven­ter­rei­nen

Bedrij­ven­ter­rei­nen zijn nodig om onder­ne­mers de ruim­te te geven om te kun­nen onder­ne­men, en daar­mee een bij­dra­ge te leve­ren aan een flo­re­ren­de eco­no­mie. Kan ‘groen’ een ver­ster­king zijn? Dat is de vraag die in de mas­ter­class Groen op Bedrij­ven­ter­rei­nen aan de orde komt. In de nieu­we Pro­vin­ci­a­le Struc­tuur­vi­sie van Zuid-Hol­­land zul­len kwa­li­teits­kaar­ten wor­den opge­no­men. Alge­meen […]

Bedrij­ven­ter­rei­nen heb­ben onver­wach­te meer­waar­de voor natuur

“Bedrijventerreinen kun­nen een belang­rij­ke rol spe­len bij het behoud van natuur en bio­di­ver­si­teit, juist van­we­ge hun lig­ging en landgebruik.” Dat stelt ir. Rob­bert Snep, land­schapse­co­loog bij Alter­ra, Wage­nin­gen UR. Bedrij­ven­ter­rei­nen staan voor­al bekend van­we­ge hun lelijk­heid en pro­mi­nen­te aan­we­zig­heid in de rand van ste­den en langs wegen. Veel ter­rei­nen zijn ver­ou­derd en toe aan her­struc­tu­re­ring. […]