Bam­boe gevels en dak hou­den Viet­na­me­se flat­be­wo­ners koel

Ho Chi Minh Stad, vroe­ger bekend als Sai­gon, is de groot­ste stad van Viet­nam en, met zijn 8 mil­joen inwo­ners, een van de gro­te­re wereld­ste­den. De stad is ‘boo­m­ing’, met alle posi­tie­ve en nega­tie­ve neven­ef­fec­ten van dien – wel­vaarts­groei, maar ook lucht­ver­vui­ling en het ver­dwij­nen van groen, dat plaats maakt voor bouw­wer­ken van aller­lei soort. […]

Kan bam­boe wer­ken als geluids­scherm? — VIDEO-

De pro­vin­cie Noord-Hol­­land, Rijks­wa­ter­staat, Stads­re­gio Amster­dam en de gemeen­te Amster­dam star­ten vrij­dag 2 okto­ber 2015 met een bij­zon­de­re prak­tijk­proef langs de Scha­ger­weg (N245) in de gemeen­te Lan­ge­dijk. De komen­de jaren wordt op deze proef­lo­ca­tie onder­zocht of een geluids­scherm van levend bam­boe een ver­ant­woord, duur­zaam en voor­de­lig alter­na­tief is voor de regu­lie­re geluids­scher­men langs de Neder­land­se […]

Onder­zoek geluid­scher­men van levend bam­boe

Het inge­ni­eurs­bu­reau van de gemeen­te Amster­dam (IBA) onder­zoekt de moge­lijk­heid om langs snel­we­gen geluid­scher­men van levend bam­boe te plaat­sen. Bam­boe is goed­ko­per dan tra­di­ti­o­ne­le mate­ri­a­len, is mili­eu­vrien­de­lij­ker en absor­beert geluid beter, zo is de ver­wach­ting. IBA wil nog dit jaar een proef­scherm aan­leg­gen om de wer­king in de prak­tijk te kun­nen onder­zoe­ken. Bam­boe als geluid­scherm […]

Bam­boe kan belang­rij­ke rol spe­len bij CO2 reduc­tie

Als het goed beheerd wordt, kan bam­boe een belang­rij­ke rol spe­len in de strijd tegen de kli­maat­ver­an­de­ring. Het snel groei­en­de gewas neemt snel­ler CO2 op dan bomen, en kan ook de gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring indam­men, zo blijkt uit het rap­port Bam­boe en Kli­maat­ver­an­de­ring, een rap­port van het Inter­na­ti­o­naal Net­werk voor Bam­boe en Rotan (Inbar). […]