Kan bam­boe wer­ken als geluids­scherm? — VIDEO-

De pro­vin­cie Noord-Hol­land, Rijks­wa­ter­staat, Stads­re­gio Amster­dam en de gemeen­te Amster­dam star­ten vrij­dag 2 okto­ber 2015 met een bij­zon­de­re prak­tijk­proef langs de Scha­ger­weg (N245) in de gemeen­te Lan­ge­dijk.

De komen­de jaren wordt op deze proef­lo­ca­tie onder­zocht of een geluids­scherm van levend bam­boe een ver­ant­woord, duur­zaam en voor­de­lig alter­na­tief is voor de regu­lie­re geluids­scher­men langs de Neder­land­se wegen.

Voor­de­len van bam­boe

Bam­boe absor­beert geluid in plaats van het te weer­kaat­sen, zo is de ver­wach­ting. Voor­al bij toe- en afrit­ten zorgt weer­kaat­sing voor extra geluids­over­last. Daar­naast is bam­boe mili­eu­vrien­de­lij­ker en zijn de aan­leg­kos­ten 1,5 tot 2 keer lager dan bij een tra­di­ti­o­neel ‘hard’ scherm van mate­ri­a­len als beton en staal. Ook  is het uiter­lijk van geluids­scher­men mede­be­pa­lend voor de geluids­be­le­ving bij omwo­nen­den. Ver­wacht wordt dat de mooie, natuur­lij­ke uit­stra­ling van bam­boe de geluids­be­le­ving posi­tief zal beïn­vloe­den. Ook voor weg­ge­brui­kers ziet een groe­ne haag er aan­trek­ke­lij­ker uit. Ten slot­te wor­den ook posi­tie­ve neven­ef­fec­ten van het gebruik van bam­boe, zoals de kring­loop van mate­ri­a­len (crad­le to crad­le), in de prak­tijk­proef betrok­ken.

Prak­tijk­proef

Op de proef­lo­ca­tie langs de pro­vin­ci­a­le weg (N245) is een bam­boe­haag geplant van 150 meter lang en 6 meter breed. Op deze proef­lo­ca­tie wordt in de komen­de 4 jaren onder­zocht hoe het scherm in de prak­tijk func­ti­o­neert en getest of een haag van levend bam­boe een goed alter­na­tief is voor een tra­di­ti­o­neel geluids­scherm van drie meter hoog­te. Er is voor deze loca­tie geko­zen omdat de berm hier breed genoeg is en het ver­keer vol­doen­de geluid pro­du­ceert om goed onder­zoek te kun­nen doen. Na de aan­plant heeft het bam­boe naar ver­wach­ting ander­half tot twee jaar nodig om de beno­dig­de 4 à 5 meter hoog­te en dicht­heid te berei­ken. Ver­vol­gens wordt onder­zocht hoe het scherm in de prak­tijk func­ti­o­neert.

Van idee naar uit­voe­ring

Levend bam­boe als geluids­scherm is ont­staan bij het Inge­ni­eurs­bu­reau van de gemeen­te Amster­dam. Het idee werd posi­tief ont­van­gen door ande­re par­tij­en, waar­on­der de pro­vin­cie Noord-Hol­land, Rijks­wa­ter­staat en Stads­re­gio Amster­dam. Om het con­cept ver­der te ont­wik­ke­len is advies inge­won­nen en zijn klein­scha­li­ge tes­ten uit­ge­voerd bij het Bam­boe Infor­ma­tie Cen­trum (BIC). De resul­ta­ten van deze tes­ten gaven alle par­tij­en genoeg ver­trou­wen om een pilot­pro­ject uit te voe­ren.