Onder­zoek geluid­scher­men van levend bam­boe

Het inge­ni­eurs­bu­reau van de gemeen­te Amster­dam (IBA) onder­zoekt de moge­lijk­heid om langs snel­we­gen geluid­scher­men van levend bam­boe te plaat­sen. Bam­boe is goed­ko­per dan tra­di­ti­o­ne­le mate­ri­a­len, is mili­eu­vrien­de­lij­ker en absor­beert geluid beter, zo is de ver­wach­ting. IBA wil nog dit jaar een proef­scherm aan­leg­gen om de wer­king in de prak­tijk te kun­nen onder­zoe­ken.

Bam­boe als geluid­scherm was een van de sug­ges­ties tij­dens een inno­va­tie-brain­storm bij IBA. De aan­lei­ding voor die brain­storm was de behoef­te aan een tij­de­lijk scherm langs de A10. Navraag bij Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en Research­cen­trum leer­de dat er nog geen weten­schap­pe­lijk onder­zoek is gedaan naar het gebruik van bam­boe als geluid­scherm. Wel zijn eer­der bij een bam­boek­we­ker in Noord-Hol­land klein­scha­li­ge metin­gen gedaan. De resul­ta­ten daar­van deden IBA beslui­ten tot een ver­volg­stu­die.

Belang van het onder­zoek
Hoe­wel niet zeker is dat het scherm er komt, onder­streept Tjeerd Roozen­daal, adjunct-direc­teur bij IBA, het belang van het onder­zoek. “Juist op het eer­ste gezicht oncon­ven­ti­o­ne­le oplos­sin­gen heb­ben vaak veel poten­tie. Zo heb­ben we bij­voor­beeld ’s werelds eer­ste beton­nen sluis­deu­ren ont­wik­keld. Ook dat leek aan­van­ke­lijk ver­ge­zocht, maar blijkt nu inder­daad een kwa­li­ta­tief beter, duur­za­mer en goed­ko­per alter­na­tief voor het tot nu toe gebruik­te staal en hout. Die ken­nis is voor de stad van gro­te waar­de.”

Bam­boe is goed­ko­per
In de toe­pas­sing van bam­boe ziet IBA een alter­na­tief voor de hui­di­ge, dure geluid­scher­men. Het bam­boe zelf is een fac­tor 8 goed­ko­per. Ook absor­beert het geluid, ter­wijl regu­lie­re scher­men het voor­al weer­kaat­sen. Voor­al bij toe- en afrit­ten zorgt dat voor extra geluid. Ten­slot­te is bam­boe ook ‘mooier’. “Het uiter­lijk van scher­men is mede­be­pa­lend voor de beoor­de­ling van geluid. De natuur­lij­ke uit­stra­ling van bam­boe zal de geluid­be­le­ving van omwo­nen­den posi­tief beïnvloeden”, zo ver­wacht Roozen­daal.

Ver­ken­nen­de gesprek­ken
IBA voert inmid­dels ver­ken­nen­de gesprek­ken over een proef­lo­ca­tie en de beno­dig­de finan­cie­ring. Vari­a­be­len die bij de geluid­me­tin­gen aan het scherm onder­zocht zul­len wor­den zijn onder meer de breed­te, de hoog­te en de te gebrui­ken bam­boe­soort. Ande­re aspec­ten zijn het onder­houd en de moge­lijk lucht­zui­ve­ren­de wer­king van levend bam­boe.

Bron:
IBA