Deven­ter zorgt met bij­en­lint voor meer ver­schil­len­de plan­ten en die­ren

De gemeen­te Deven­ter legt samen met Tran­si­ti­on Town Deven­ter een bij­en­lint (bloe­men­lint) aan in Deven­ter. Van­af vol­gen­de week wor­den de gemeen­te­lij­ke plant­soe­nen aan­ge­pakt. Door anders te maai­en en bij-vrien­­de­­lij­­ke plan­ten in te zaai­en, neemt de ver­schei­den­heid aan plan­ten en die­ren in de Groen­ste Stad van Euro­pa toe. Door voed­sel­te­kort gaat het slecht met de bij­en […]

Bos zorgt voor afkoe­ling tij­dens hit­te­golf

Tij­dens extreem lan­ge hit­te­pe­ri­o­den zor­gen bos­sen het best voor afkoe­ling van de omge­ving. Bomen ver­dam­pen min­der vocht zodra hit­te toe­slaat, waar­door de tem­pe­ra­tuur rond bos­sen aan­van­ke­lijk stijgt. Maar tij­dens extreem lang­du­ri­ge hit­te­pe­ri­o­den kun­nen bos­sen veel lan­ger door­gaan met ver­dam­pen, waar­door ze net­to juist voor afkoe­ling zor­gen. Gras heeft aan­van­ke­lijk een ver­koe­lend effect, maar dat effect […]

Groen zorgt ervoor dat men­sen elkaar ont­moe­ten en beter leren ken­nen

Uit de toe­komst­vi­sie over de wijk Bos­win­kel in Ensche­de blijkt dat een groe­ne omge­ving met dui­de­lij­ke gebruiks­mo­ge­lijk­he­den in het open­baar groen ervoor zorgt dat de bewo­ners van de wijk elkaar meer gaan ont­moe­ten en elkaar dus beter leren ken­nen. In de visie ‘Boswinkel duur­zaam en vitaal’ staat het vol­gen­de omschre­ven: “Het ver­gro­ten van de gebruiks­mo­ge­lijk­he­den […]