Bos zorgt voor afkoe­ling tij­dens hit­te­golf

Tij­dens extreem lan­ge hit­te­pe­ri­o­den zor­gen bos­sen het best voor afkoe­ling van de omge­ving. Bomen ver­dam­pen min­der vocht zodra hit­te toe­slaat, waar­door de tem­pe­ra­tuur rond bos­sen aan­van­ke­lijk stijgt. Maar tij­dens extreem lang­du­ri­ge hit­te­pe­ri­o­den kun­nen bos­sen veel lan­ger door­gaan met ver­dam­pen, waar­door ze net­to juist voor afkoe­ling zor­gen.

Gras heeft aan­van­ke­lijk een ver­koe­lend effect, maar dat effect ver­dwijnt tij­dens lan­ge hete peri­o­den. Dat blijkt uit onder­zoek van Rubi­con­win­naar Ryan Teu­ling, gepu­bli­ceerd in Natu­re Geoscien­ce.

Om gro­te pro­ble­men zoals in de extreem hete zomers van 2003 en 2006 te voor­ko­men –in Neder­land over­le­den tus­sen de 500 en 2000 men­sen extra –, is het cru­ci­aal om te begrij­pen wel­ke invloed het land­schap heeft op opwar­ming. Cen­traal en West-Euro­pa zul­len steeds vaker te maken krij­gen met hoge zomer­tem­pe­ra­tu­ren en hit­te­gol­ven.

Vol­gens Teu­ling zor­gen bos­sen aan­van­ke­lijk voor hoge­re tem­pe­ra­tu­ren tij­dens een hit­te­golf, maar voor­ko­men ze wel dat een hit­te­golf steeds erger wordt. Daar­naast raken water­re­ser­ves min­der snel uit­ge­put door gerin­ge ver­dam­ping van bos­sen.

Ver­dam­ping
Na de recen­te hit­te­gol­ven in Euro­pa werd de vraag naar de invloed van land­ge­bruik op de tem­pe­ra­tuur en het kli­maat actu­eel. Weten­schap­pers gin­gen er tot nu toe van uit dat een gebrek aan neer­slag tij­dens hit­te­gol­ven auto­ma­tisch leidt tot afna­me van ver­dam­ping. Ryan Teu­ling werk­te voor dit onder­zoek samen met kli­maat­on­der­zoe­kers uit diver­se Euro­pe­se lan­den. Het onder­zoek is gedaan met een uit­ge­breid net­werk van meet­mas­ten, waar­on­der twee in Neder­land. Voor gebie­den waar geen mas­ten staan zijn satel­liet­ge­ge­vens gebruikt.

Bron:
NWO