Euro­pe­se hoofd­stad is niet zo groen vol­gens eco-wereld­lijst

Het kan beter met het eco-gehal­­te van onze Euro­pe­se hoofd­stad. In een wereld­wijd onder­zoek krijgt Brus­sel de 41ste plaats toe­be­deeld. Op de lijst van meest leef­ba­re ste­den zakt Brus­sel van de veer­tien­de naar de vijf­tien­de plaats. De beschik­baar­heid en drink­baar­heid van water, het rio­le­rings­net­werk, de lucht­ver­vui­ling en de ver­keers­druk­te in de stad zijn enke­le fac­to­ren […]

Sta­ti­ons­ge­bied Utrecht zo veel moge­lijk ver­groe­nen

Het nieu­we sta­ti­ons­ge­bied Utrecht moet een zo groen moge­lij­ke open­ba­re ruim­te wor­den dat bij­draagt aan scho­ne lucht en een schoon en pret­tig leef­kli­maat. De gemeen­te wil de bomen een cen­tra­le plaats geven in het Sta­ti­ons­ge­bied. Het groen­be­leid heeft ove­ri­gens niet alleen betrek­king op bomen. Ook gevel­groen en groe­ne daken maken onder­deel uit van de groen­vi­sie, […]

Zo kan het ook !

Met de 23 pro­jec­ten in deze publi­ca­tie laat het minis­te­rie van VROM zien hoe een beter leef­mi­li­eu in de ste­den gere­a­li­seerd kan wor­den. Men­sen wil­len immers vei­lig en gezond wonen. Kin­de­ren wil­len op straat spe­len en zelf naar school gaan. Dat bete­kent dat VROM samen met ande­re depar­te­men­ten, ande­re over­he­den, woning­cor­po­ra­ties, belan­gen­or­ga­ni­sa­ties, bedrij­ven en bur­gers […]