Euro­pe­se hoofd­stad is niet zo groen vol­gens eco-wereld­lijst

Het kan beter met het eco-gehal­te van onze Euro­pe­se hoofd­stad. In een wereld­wijd onder­zoek krijgt Brus­sel de 41ste plaats toe­be­deeld. Op de lijst van meest leef­ba­re ste­den zakt Brus­sel van de veer­tien­de naar de vijf­tien­de plaats.

De beschik­baar­heid en drink­baar­heid van water, het rio­le­rings­net­werk, de lucht­ver­vui­ling en de ver­keers­druk­te in de stad zijn enke­le fac­to­ren die onder­zoe­kers van het advies­bu­reau Mer­cer in acht namen toen ze de lijst opstel­den.

In totaal wer­den wereld­wijd 122 ste­den onder de loep geno­men. De titel van meest ‘groene’ stad gaat daar­bij naar het Cana­de­se Cal­ga­ry. Num­mer twee is Hono­lu­lu op Hawaï, gevolgd door een gedeel­de der­de plaats voor het Cana­de­se Otta­wa en het Fin­se Hels­in­ki.

In het jaar­lijk­se onder­zoek van Mer­cer naar leef­kwa­li­teit in wereld­ste­den staat Wenen voor het twee­de jaar op num­mer 1. Bag­dad scoort het laagst. Dit jaar is er dus ook geke­ken naar hoe ‘groen’ de ste­den zijn. Brus­sel staat net na Amster­dam in de eco-lijst en moet zijn 41ste plaats delen met het Duit­se Leip­zig.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Brus­sel­nieuws