Stu­die­reis Stads­land­bouw in New York

Van 3 t/m 7 okto­ber 2012 orga­ni­se­ren Wage­nin­gen UR en Trip­works Stu­die­rei­zen een stads­land­bouw stu­die­reis naar New York. Het doel van de reis is ken­nis­ma­ken met een afwis­se­len­de reeks van ver­schil­len­de typen stads­land­bouw pro­jec­ten in New York, de doel­stel­lin­gen en ach­ter­gron­den ervan en de per­so­nen die deze ini­ti­a­tie­ven moge­lijk maken. Inter­na­ti­o­naal gezien geldt New York […]

West 8 legt park aan op eiland New York

Na bij­na 400 jaar heb­ben Neder­lan­ders het weer voor het zeg­gen op Gover­nors Island. Nou ja…het Neder­land­se bedrijf West 8 Urban design & lands­ca­pe archi­tec­tu­re uit Rot­ter­dam gaat van het eiland in de New York­se haven een groot publieks­park maken. West 8 heeft die pres­ti­gi­eu­ze opdracht bin­nen­ge­sleept door een ont­werp­wed­strijd van de Gover­nors Island Pre­ser­va­ti­on […]

Mil­joe­nen bomen voor New York

De bur­ge­mees­ter van New York, Michael Bloom­berg heeft in zijn toe­spraak op de nati­o­na­le Dag van de Aar­de op 23 april jl. een ambi­ti­eus mili­eu­plan voor de mil­joe­nen­me­tro­pool New York gepre­sen­teerd. Niet alleen het Cen­tral Park, maar de hele stad zal de titel de “Groene Lon­gen” gaan ver­die­nen. In een 127 pun­ten plan staan de […]