Groe­ne daken maat­re­gel om par­ti­cu­lie­re wonin­gen ener­gie­zui­ni­ger te maken

De gemeen­te Den Haag stelt tot en met 2014 €9,5 mil­joen euro beschik­baar voor het opknap­pen en ener­gie­zui­nig maken van wonin­gen in par­ti­cu­lier bezit. Het geld gaat niet alleen naar kwets­ba­re wij­ken. Ver­e­ni­gin­gen van eige­na­ren kun­nen sub­si­die aan­vra­gen voor ‘groen’ onder­houd, zoals iso­le­ren­de maat­re­ge­len en groe­ne daken. Vol­gens de gemeen­te zijn de mees­te wonin­gen in […]

Utrecht Rij­nen­burg: meer wonin­gen in het groen

Waar nu cir­ca 75 hui­zen staan, wor­den in de toe­komst 5.000 à 7.000 wonin­gen gebouwd. De wonin­gen in Rij­nen­burg komen in een omge­ving met veel water en groen. Rij­nen­burg draagt zo bij aan de behoef­te in de stads­re­gio Utrecht aan kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge wonin­gen in een lan­de­lij­ke omge­ving. Om de voor­be­rei­ding van deze woning­bouw ten zuid­wes­ten […]

De invloed van groen en water op de trans­ac­tie­prij­zen van wonin­gen

De invloed van het uit­zicht op water of groen op de trans­ac­tie­prij­zen van wonin­gen wordt in deze uit­ga­ve dui­de­lijk vast­ge­steld. Regi­o­na­le ver­schil­len of con­junc­tuur­in­vloe­den blij­ken er niet te zijn. De trans­ac­tie­prij­zen zijn een maat voor de waar­de­ring van de woon­om­ge­ving.