Groe­ne daken maat­re­gel om par­ti­cu­lie­re wonin­gen ener­gie­zui­ni­ger te maken

De gemeen­te Den Haag stelt tot en met 2014 €9,5 mil­joen euro beschik­baar voor het opknap­pen en ener­gie­zui­nig maken van wonin­gen in par­ti­cu­lier bezit. Het geld gaat niet alleen naar kwets­ba­re wij­ken. Ver­e­ni­gin­gen van eige­na­ren kun­nen sub­si­die aan­vra­gen voor ‘groen’ onder­houd, zoals iso­le­ren­de maat­re­ge­len en groe­ne daken.

Vol­gens de gemeen­te zijn de mees­te wonin­gen in de stad rede­lijk tot goed onder­hou­den, maar wet­hou­der Mar­nix Nor­der (Stads­ont­wik­ke­ling en Volks­huis­ves­ting) wil beter. “Het ambi­tie­ni­veau ligt hoog. De komen­de jaren gaan we huis­ei­ge­na­ren over­tui­gen dat het loont hun wonin­gen goed te onder­hou­den en duur­za­mer te maken.” De samen­wer­king met bewo­ners en par­tij­en is vol­gens Nor­der essen­ti­eel voor de slaag­kans van de pro­jec­ten.

De zoge­noem­de VvE-balie, die Haag­se ver­e­ni­gin­gen van eige­na­ren onder­steunt, ver­vult een belang­rij­ke rol in het rea­li­se­ren van die ambi­tie.

Groen als iso­la­tie
Om het onder­hou­den van gevels en daken voor VvE’s een­vou­di­ger te maken, geeft de gemeen­te Den Haag onder meer een onder­houds­ad­vies voor de lan­ge ter­mijn. Met dit advies in de hand kun­nen ver­e­ni­gin­gen van eige­na­ren sub­si­die aan­vra­gen voor ‘groen’ onder­houd, zoals iso­le­ren­de maat­re­ge­len en groe­ne daken.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Gemeen­te Den Haag