Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen in Dren­the

Acht duur­zaam­heids­pro­jec­ten in Dren­the, Fries­land en Gro­nin­gen, waar­on­der Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen en Woning­cor­po­ra­ties wor­den groe­ner krij­gen een sub­si­die uit het pro­gram­ma Duur­zaam Door. Zij ont­van­gen deze omdat ze bij­dra­gen aan het rea­li­se­ren van de duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen van de pro­vin­cies. Het gaat om een bedrag van in totaal 403.384 euro. Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen Green­sy­tes gaat […]

Woning­cor­po­ra­tie Yme­re hoofd­spon­sor van de Open Monu­men­ten­dag

Woning­cor­po­ra­tieY­me­re is voor de vijf­de maal op rij hoofd­spon­sor van de Open Monu­men­ten­dag in Haar­lem en Amster­dam op 8 en 9 sep­tem­ber. Dit jaar heeft de Open Monu­men­ten­dag 2012 als the­ma ‘Groen van Toen’. Er wordt stil gestaan bij de rol, het belang en de bete­ke­nis van het groen in rela­tie tot monu­men­ten. Open­stel­ling en […]

Woning­cor­po­ra­tie Yme­re zet bij­en uit op groe­ne daken

Woning­cor­po­ra­tie Yme­re heeft afge­lo­pen vrij­dag op het dak van een woon­com­plex aan de Jan Evert­sen­straat in Amster­dam een aan­tal bij­en­kas­ten plaat­sen. Het dak van het com­plex is al groen, maar moet met de komst van de bij­en nog groe­ner wor­den. Met de bij­en­kas­ten wil Yme­re naar eigen zeg­gen ‘een duur­za­me bij­dra­ge leve­ren aan het mili­eu […]