Win­ters­wijk orga­ni­seert plant­dag in door bok­tor getrof­fen gebied

Afge­lo­pen zater­dag orga­ni­seer­de de gemeen­te Win­ters­wijk een plant­dag in het gebied dat deze zomer werd getrof­fen door de Azi­a­ti­sche bok­tor. De plant­dag begon met het uit­le­ve­ren van de beplan­ting aan de getrof­fen bewo­ners. Daar­na kon­den zij het nieu­we plant­goed in hun tuin zet­ten. Mede­wer­kers van de gemeen­te en ROVA waren daar­bij aan­we­zig om de bewo­ners […]

Col­le­ge Win­ters­wijk stemt in met Groen­struc­tuur­plan

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders heeft inge­stemd met het Groen­struc­tuur­plan. Dit plan is een over­koe­pe­len­de beleids­no­ta waar­in alle ambi­ties en doe­len ten aan­zien van het open­baar groen zijn vast­ge­legd. Het Groen­struc­tuur­plan wordt nu ter vast­stel­ling voor­ge­legd aan de gemeen­te­raad. De gemeen­te Win­ters­wijk heeft in het ver­le­den al voor een groot aan­tal thema’s die met […]

Win­ters­wijk plaatst pot­bo­men in open­baar groen

De gemeen­te Win­ters­wijk zet bomen in pot in het open­baar groen op loca­ties waar wei­nig ruim­te is of waar de bodem niet geschikt is. Momen­teel zijn er al pot­bo­men in het straat­beeld van Win­ters­wijk te zien, zoals bij het gemeen­te­kan­toor aan de Sta­ti­ons­straat. Op kor­te ter­mijn wor­den er pot­bo­men geplaatst aan de Bur­ge­mees­ter Bos­ma­straat, omdat er […]