Win­ters­wijk plaatst pot­bo­men in open­baar groen

De gemeen­te Win­ters­wijk zet bomen in pot in het open­baar groen op loca­ties waar wei­nig ruim­te is of waar de bodem niet geschikt is. 

Momen­teel zijn er al pot­bo­men in het straat­beeld van Win­ters­wijk te zien, zoals bij het gemeen­te­kan­toor aan de Sta­ti­ons­straat. Op kor­te ter­mijn wor­den er pot­bo­men geplaatst aan de Bur­ge­mees­ter Bos­ma­straat, omdat er daar te veel kabels in de grond lig­gen.

Na twee jaar eva­lu­eert de gemeen­te dit pro­ject, waar­na wordt beslist of deze manier van bomen­aan­plant op gro­te schaal kan wor­den toe­ge­past.

Bron:
de Gel­der­lan­der