Col­le­ge Win­ters­wijk stemt in met Groen­struc­tuur­plan

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders heeft inge­stemd met het Groen­struc­tuur­plan. Dit plan is een over­koe­pe­len­de beleids­no­ta waar­in alle ambi­ties en doe­len ten aan­zien van het open­baar groen zijn vast­ge­legd. Het Groen­struc­tuur­plan wordt nu ter vast­stel­ling voor­ge­legd aan de gemeen­te­raad.

De gemeen­te Win­ters­wijk heeft in het ver­le­den al voor een groot aan­tal thema’s die met open­baar groen te maken heb­ben beleid vast­ge­steld. Bij­voor­beeld het Bomen­be­leids­plan uit 2003, Eva­lu­a­tie groen­be­leid en beheer uit 1995, Water­plan Win­ters­wijk uit 2000, Visie Whe­mer­beek uit 2004, Visie Wonen en Wer­ken even­eens uit 2004, LOP 2009, etc. Waar het ech­ter aan ont­brak was een nieuw beleids­ka­der waar ambi­ties en doe­len met het open­baar groen in zijn ver­woord. Het groen­struc­tuur­plan is dus een kap­stok voor de eer­der genoem­de vast­ge­stel­de beleid­stuk­ken.

Groen gelijk­waar­dig aan ste­de­bouw
“Door het toe­pas­sen van dit groen­struc­tuur­plan bij ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen, her­in­rich­ting  en onder­houd van de open­ba­re ruim­te wordt groen gelijk­waar­dig aan aspec­ten als ste­den­bouw, cul­tuur­his­to­rie, eco­lo­gie, water en ver­keer. Van­uit een dui­de­lij­ke visie op het open­baar groen geeft dit plan inte­gra­le afwe­gings­cri­te­ria waar­mee we kun­nen stu­ren. Dit plan draagt daar­mee bij aan ons cre­do ‘100% Win­ters­wijk’. Het zorgt name­lijk voor een inte­gra­le bena­de­ring voor duur­zaam behoud en ont­wik­ke­ling van onze mooie, groe­ne en gezon­de leef­om­ge­ving”, aldus wet­hou­der Rik Gom­mers.

Groen draagt bij aan leef­om­ge­ving
In de nota staat de vol­gen­de visie op het groen in Win­ters­wijk: “Het Win­ters­wijk­se groen draagt bij aan een fraaie, her­ken­ba­re en waarde(n)volle woon- en leef­om­ge­ving. Een robuus­te en duur­za­me groen­struc­tuur koes­tert het land­schap­pe­lijk groen, biedt naast inten­sief cul­tuur­lijk groen ruim­te voor eco­lo­gie en staat in nau­we ver­bin­ding met het bui­ten­ge­bied. Duur­zaam­heid, vei­lig­heid en beheer­baar­heid gel­den hier­bij als rand­voor­waar­de”.  De visie wordt aan de hand van de vol­gen­de beleidsthema’s met hier­aan gekop­pel­de acti­vi­tei­ten nader in het GSP uit­ge­werkt; ont­werp; inrich­ting en sor­ti­ment;  beheer en onder­houd; bomen; eco­lo­gie; duur­zaam­heid en mili­eu; com­mu­ni­ca­tie en par­ti­ci­pa­tie.

Wens­beeld
Het groen­struc­tuur­plan is een wens­beeld van het groen met al zijn aspec­ten en kent twee niveaus, de hoofd­groen struc­tuur en de wijk­groen­struc­tuur. De hoofd­groen­struc­tuur is gele­gen over de hele bebouw­de kom van Win­ters­wijk en is hier­mee van alge­meen belang. De wijk­groen­struc­tuur is gele­gen in wij­ken en van belang op wijk­ni­veau. Ver­der zijn in het plan diver­se belang­rij­ke thema’s onder­schei­den zoals onder ande­re eco­lo­gie, flo­ra en fau­na, cul­tuur­his­to­rie, bomen, wegen, wan­del- en fiets­rou­tes, water, geo­lo­gie, groen­ty­pen en ver­bin­din­gen met het land­schap. Deze aspec­ten heb­ben mee­ge­wo­gen bij het aan­wij­zen van de groen­struc­tuur.

Kaders voor uit­voe­ring
Naast een hel­de­re visie en een vast­ge­leg­de struc­tuur is het plan bedoeld om te komen tot een ver­la­ging van de beheer­kos­ten. Ook geeft het plan aan wel­ke groen­struc­tu­ren func­ti­o­neel en zin­vol zijn. In het plan zijn func­tie­ge­rich­te aan­be­ve­lin­gen opge­no­men over (her)inrichting en beheer die de esthe­ti­sche kwa­li­teit , de iden­ti­teit en de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving ver­be­te­ren.

Direc­te omge­ving van groot belang
Wet­hou­der Rik Gom­mers zegt tot slot: “Het groen­struc­tuur­plan geeft invul­ling aan de gewens­te groe­ne uit­wer­king in de struc­tuur­vi­sie  van de bebouw­de kom. De vast­stel­ling van deze visie op het open­ba­re groen geeft uit­voe­ren­de par­tij­en de kaders aan waar­bin­nen zij kun­nen wer­ken en is daar­mee stu­rend voor de kwa­li­teit van het onder­houd en beheer van het groen. We doen dit natuur­lijk niet voor de gemeen­te, maar voor de bur­ger! Want voor een ieder is zijn direc­te omge­ving van groot belang, dat staat bui­ten kijf.”

Bron:
Gemeen­te Win­ters­wijk