Win­naar Groen & Gezond­heid wordt op 27 okto­ber bekend­ge­maakt

Tij­dens de prijs­uit­rei­king van Enten­te Flo­ra­le Neder­land op don­der­dag 27 okto­ber in Deven­ter wordt de gemeen­te bekend­ge­maakt met het bes­te beleid voor Groen & Gezond­heid. Gemeen­ten die in 2011 deel­na­men aan de com­pe­ti­tie Groen­ste stad/dorp van Neder­land wer­den door Enten­te Flo­ra­le Neder­land en door de GGD-werk­­groep Groen & Gezond­heid uit­ge­daagd om hun pro­jec­ten en plan­nen […]

Ver­kie­zing Groe­ne Doe­len Loop 2011: “en de win­naar is……”

Bin­nen­tuin “De nieu­we buren” in Span­gen is de win­naar van de eer­ste Groen Doel ver­kie­zing. Ieder­een kon stem­men via de web­si­te van de Groe­ne Loper. Van de drie geno­mi­neer­de pro­jec­ten kreeg “De nieu­we buren” de mees­te stem­men. De prijs­uit­rei­king is aan­staan­de zater­dag tij­dens de ope­ning van de Groe­ne Loper in Zeven­kamp.   â€œDe Nieu­we Buren” krijgt […]

Win­naar foto­wed­strijd ‘uw groe­ne Leeu­war­den’ bekend

Op 7 sep­tem­ber werd de win­naar van foto­wed­strijd ‘uw groe­ne Leeu­war­den’ bekend­ge­maakt door wet­hou­der Isa­bel­le Diks. De win­naar van de foto wed­strijd Robin Diaz Wel­les, ont­ving zijn prijs in het stads­kan­toor. Henk van Leeu­wen kreeg een oor­kon­de voor de eer­vol­le ver­mel­ding. Wet­hou­der Isa­bel­le Diks vond het moei­lijk om een win­nen­de foto te kie­zen. Door­slag­ge­vend was […]

Alme­lo voor 4e keer win­naar van de Green Flag Award

Alme­lo heeft voor de vier­de keer voor het Goos­sen­maats­park en het Schelf­horst­park de Green Flag Award ont­van­gen. Daar­naast wordt ook in het Abra­ham Lede­boer­park in Ensche­de dit jaar de ‘Green Flag’ gehe­sen. Ensche­de is daar­mee de twee­de stad in Neder­land die de Green Flag Award ont­vangt. In nau­we samen­wer­king met de Alme­lo­se part­nerstad Pres­ton in […]

Reva­li­da­tie­cen­trum Groot Klim­men­daal win­naar Hedy d’ Anco­na Prijs

Het reva­li­da­tie­cen­trum Groot Klim­men­daal in Arn­hem heeft gis­te­ren de Hedy d’Ancona-prijs gewon­nen. De Hedy d’Ancona-prijs is een nieu­we prijs in de Neder­land­se archi­­tec­tuur- en zorg­we­reld. De prijs richt zich spe­ci­fiek op gebou­wen in de zorg­sec­tor waar­bij ste­den­bouw, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, archi­tec­tuur en/of inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur het zorg­con­cept onder­steu­nen. Van de 120 inzen­din­gen waren er zes ont­wer­pen geno­mi­neerd. […]

Win­naar van foto­gra­fie­prijs ‘Den Haag groe­ne stad’ is bekend

Mevrouw Hart­­man-Mooy­­man heeft met haar foto van de Her­ten­kamp bij het Malie­veld de Haag­se Foto­gra­fie­prijs 2009 gewon­nen. Vrij­dag 12 maart ont­ving zij uit han­den van wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh een che­que van € 1.000. De kin­der­ju­ry­prijs van € 250,00 werd toe­ge­kend aan de heer M. Tet­te­ro. Zijn foto van de Hooi­gracht bleek voor de kin­der­ju­ry de […]

Van Water­last tot Water­lust win­naar ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek

De gemeen­te Sloch­te­ren is de opdracht­ge­ver van het win­nen­de ont­werp ‘Van water­last tot water­lust’ in de wed­strijd ‘Wie ont­werpt de meest duur­za­me en hoog­waar­di­ge groe­ne speelplek?’. Het ont­werp is van  Hei­lien Ton­c­kens, pro­ject­lei­der Land­schaps­be­heer Gro­nin­gen. Tij­dens de prijs­uit­rei­king op 7 okto­ber in het Safa­ri Mee­ting Cen­tre van Bur­gers’ Zoo in Arn­hem ont­vin­gen Hei­lien Ton­c­kens en […]