Win­naar Groen & Gezond­heid wordt op 27 okto­ber bekend­ge­maakt

Tij­dens de prijs­uit­rei­king van Enten­te Flo­ra­le Neder­land op don­der­dag 27 okto­ber in Deven­ter wordt de gemeen­te bekend­ge­maakt met het bes­te beleid voor Groen & Gezond­heid. Gemeen­ten die in 2011 deel­na­men aan de com­pe­ti­tie Groen­ste stad/dorp van Neder­land wer­den door Enten­te Flo­ra­le Neder­land en door de GGD-werk­groep Groen & Gezond­heid uit­ge­daagd om hun pro­jec­ten en plan­nen voor gezond groen  in te die­nen.
 
De ste­den en dor­pen die dit jaar mee­din­gen om deze prijs zijn:
— Erme­lo
— Leeu­war­den
— Mep­pel
— Gemeen­te Box­meer met de kern Over­loon
— Gemeen­te Meers­sen
— Gemeen­te Vlagt­wed­de met de kern Bour­tan­ge
— Gemeen­te Wes­ter­veld met de kern Dwin­ge­loo
 
 
Goe­de voor­beel­den
Het the­ma van Enten­te Flo­ra­le 2011 is Groen en Gezond­heid. Boven­staan­de deel­ne­mers zijn door de jury van de Enten­te Flo­ra­le ter plek­ke en door de GGD via de beleids­plan­nen beoor­deeld op hun inzet voor een groe­ne, gezon­de omge­ving. De win­naar ont­vangt namens Enten­te Flo­ra­le Neder­land en GGD Neder­land een cer­ti­fi­caat hier­voor. Voor­zit­ter Jaap Spros van Enten­te Flo­ra­le Neder­land: “Vorig jaar werd de aftrap van dit the­ma gege­ven tij­dens het con­gres Groen en Gezond­heid, waar diver­se spre­kers van­uit de weten­schap en de prak­tijk hun visie gaven op het belang van dit onder­werp. Na afloop werd het boek ‘Een groe­ne gezon­de wijk’ gepre­sen­teerd, als inspi­ra­tie­bron voor gemeen­ten hoe zij een groe­ne gezon­de wijk kun­nen rea­li­se­ren. Het  doel van dit cer­ti­fi­caat is dat er niet alleen gespro­ken wordt over groen en gezond­heid, maar dat dit aan de hand van hun beleid en aller­lei prak­tijk­voor­beel­den ook zicht­baar wordt gemaakt.” Via Enten­te Flo­ra­le Neder­land en De Groe­ne Stad zul­len goe­de prak­tijk­voor­beel­den onder de aan­dacht wor­den gebracht van over­heid, poli­tiek, bouw- en gezond­heids­sec­tor.
The­ma 2012 Groen Loont
Het the­ma voor 2012 is Groen Loont.  Gemeen­ten die in 2012 deel­ne­men aan de com­pe­ti­tie kun­nen een extra cer­ti­fi­caat beha­len op het onder­deel groen en eco­no­mie. Voor­af­gaand aan de prijs­uit­rei­king van de Enten­te Flo­ra­le 2011, op 27 okto­ber vindt het con­gres Groen Loont plaats. Vier voor­aan­staan­de inlei­ders geven dan hun visie op de eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke waar­de van groen voor het woon–  en werk­kli­maat, recre­a­tie en zorg & wel­zijn. Meer infor­ma­tie hier­over vindt u op www.ententeflorale.nl