Kin­de­ren en vol­was­se­nen uit Maas­tricht wer­ken aan een duur­za­me toe­komst

Maas­tricht­se kin­de­ren en vol­was­se­nen wer­ken op 18 april samen aan een duur­za­me toe­komst van hun wijk. Inspi­ra­tie­bron zijn toe­komst­beel­den van kin­de­ren van basis­school De Spie­gel. Zij zien de toe­komst in Rand­wy­ck met auto’s onder de grond, boom­hut­ten, ron­de hui­zen voor meer­de­re gene­ra­ties, een wijk vol groe­ne par­ken en speel­plaat­sen. De toe­komst­avond is onder­deel van het […]

Bewo­ners van Zwol­se wijk wer­ken samen aan nieu­we groe­ne speel­plek

Kin­de­ren en ouders wer­ken in de Die­zer­poort in Zwol­le samen aan het ont­werp van een leu­ke aan­trek­ke­lij­ke groe­ne speel­plek aan de Kas­tan­je­s­traat. Afge­lo­pen novem­ber was de eer­ste cre­a­tie­ve ses­sie. Woens­dag 18 janu­a­ri vond de twee­de bij­een­komst plaats. Hier werd het ont­werp gepre­sen­teerd waar­in alle wen­sen van de kin­de­ren en ouders die zij in de eer­ste […]

“Samen wer­ken aan ster­ke stads­rand­zo­nes”

Mooi Neder­land orga­ni­seert een pro­jec­ten­pa­ra­de over stads­rand­zo­nes. Op de dag af een jaar na hetStads­rand­zo­nes­con­gres wordt in Amers­foort geke­ken hoe het nu staat met de ambi­ties voor de stads­rand­zo­ne. Laat u inspi­re­ren door pro­jec­ten uit de prak­tijk en neem deze ken­nis mee om werk te maken van uw eigen ster­ke stads­rand­zo­ne. Pro­gram­maEdward Stig­ter, pro­gram­ma­di­rec­teur Mooi […]