Pro­vin­cie Zuid Hol­land maakt werk van natuur

“Dit bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek bewijst dat het zaak is om werk te maken van het beha­len van de natuurdoelen.” Gede­pu­teer­de Han Weber rea­geert hier­mee op het bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek dat is opge­steld door Alter­ra in opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Hol­­land. “Ik wil af van de papie­ren ambi­ties ten aan­zien van nieu­we natuur van de oor­spron­ke­lij­ke Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur (EHS). Ik […]

School­kin­de­ren aan het werk in een edu­ca­tie­ve tuin

Op vier loca­ties in IJs­sel­mon­de, deel­ge­meen­te van Rot­ter­dam, lig­gen Edu­ca­tie­ve Tui­nen, beter bekend onder de naam school­tui­nen. Op deze tui­nen gaan school­kin­de­ren een sei­zoen lang aan de slag met een pro­gram­ma dat spe­ci­aal ont­wik­keld is om direc­te natuur­er­va­ring op te doen. Het ver­wer­ken van de zelf gekweek­te pro­duc­ten is een onder­deel van het pro­gram­ma. Ook […]

Gezond groen op het werk

  Gezond­heid van werk­ne­mers is een belang­rijk onder­werp bin­nen onder­ne­min­gen. Plan­ten op de werk­plek kun­nen de gezond­heid posi­tief beïnvloeden. Deze bro­chu­re geeft met behulp van spre­ken­de voor­beel­den, infor­ma­tie­ma­te­ri­aal, onder­zoeks­re­sul­ta­ten en bedrijfs­ge­ge­vens, hand­vat­ten om instem­ming te krij­gen voor een ‘groen’ beleid op de werk­vloer. Tref­woor­den bij deze bro­chu­re zijn: werk­om­ge­ving, wel­be­vin­den, lucht­zui­ve­rend, gezond­heids­klach­ten.