Lan­de­lij­ke start Ope­ra­tie Steen­breek

Op woens­dag 28 janu­a­ri wordt een bij­een­komst geor­ga­ni­seerd in Leeu­war­den. Deze vormt de lan­de­lij­ke aftrap van Ope­ra­tie Steen­breek. Het doel van dit ini­ti­a­tief is om bur­gers te enthou­si­as­me­ren hun tuin en/of dak te ver­groe­nen. Ope­ra­tie Steen­breek wordt geor­ga­ni­seerd door KNNV, Hoge­school VHL, Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen, Maas­tricht Uni­ver­si­teit, Alter­ra, Wage­nin­gen UR, Haags Mili­eu­cen­trum en Enten­te Flo­ra­le Neder­land […]

Naam­ge­ving van plan­ten: min­der een­vou­dig dan je denkt

Wie dacht dat het pro­bleem van de naam­ge­ving van plan­ten en die­ren is opge­lost sinds de publi­ca­tie van het ‘Sys­te­ma Natu­rae’ door de Zweed­se weten­schap­per Lin­na­eus – bekend van vele stra­ten en plei­nen in Neder­land en in de rest van de wereld – heeft het mis. Het sys­teem van Lin­na­eus staat nog over­eind met, hui­se­lijk […]

‘Het ene groen is het ande­re niet’ … een inter­view met Mar­co Hoff­man — taxo­noom

Mar­co Hoff­man is als taxo­noom ver­bon­den aan de Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen, waar hij onder ande­re onder­zoek doet naar de gebruiks­waar­de van groen. ‘Als je een meer­waar­de wilt cre­ë­ren boven­op de sier­waar­de, zul je ook naar ande­re din­gen moe­ten kij­ken.’   Hoe ben je tot de bomen geko­men ofwel wan­neer werd jouw inte­res­se in bomen gewekt? Van […]