Agnes van den Berg benoemd tot bij­zon­der hoog­le­raar Bele­ving en waar­de­ring van natuur en land­schap

Per 1 janu­a­ri 2012 is Agnes van den Berg benoemd tot bij­zon­der hoog­le­raar Bele­ving en waar­de­ring van natuur en land­schap aan de Facul­teit Ruim­te­lij­ke Weten­schap­pen van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen. De instel­ling van de leer­stoel valt in een peri­o­de waar­in er een breed gedeel­de zorg leeft om de aan­tas­ting van natuur- en land­schaps­waar­den. Met Van den […]

De waar­de­ring van land­schap en groen

Uit de Bele­vings­waar­den­mo­ni­tor Nota Ruim­te 2006 blijkt dat het meren­deel van de Neder­lan­ders tevre­den is over het land­schap en het groen in en om de stad. Voor­al de aan­we­zig­heid van groen in de straat, van rust en stil­te in het groen nabij de stad, en het natuur­lij­ke en his­to­ri­sche karak­ter van het land­schap dra­gen bij […]