De waar­de­ring van land­schap en groen

Uit de Bele­vings­waar­den­mo­ni­tor Nota Ruim­te 2006 blijkt dat het meren­deel van de Neder­lan­ders tevre­den is over het land­schap en het groen in en om de stad. Voor­al de aan­we­zig­heid van groen in de straat, van rust en stil­te in het groen nabij de stad, en het natuur­lij­ke en his­to­ri­sche karak­ter van het land­schap dra­gen bij aan de tevre­den­heid. Bewo­ners van de Rand­stad zijn het minst tevre­den.