VHG en NVTL onder­te­ke­nen de City Deal ‘Waar­den van groen en blauw in de stad’

VHG en NVTL heb­ben onlangs de City Deal ‘Waar­den van groen en blauw in de stad’ onder­te­kend. Samen met RIVM en gemeen­ten wor­den de waar­den van natuur­lijk kapi­taal in de stad in kaart gebracht. De City Deal is op dins­dag 31 mei onder­te­kend tij­dens de Euro­pe­se con­fe­ren­tie ‘Evi­­den­­ce-based poli­cy making for sustai­na­ble cities’ in Utrecht. […]

De eco­lo­gi­sche en eco­no­mi­sche meer­waar­de van groen

“De tijd dat per­ken en tui­nen uit­slui­tend een deco­ra­tie­ve func­tie had­den ligt defi­ni­tief ach­ter ons. Bomen en plan­ten bin­den het fijn­stof in onze direc­te omge­ving, bevor­de­ren de bio­di­ver­si­teit, hou­den water vast en geven koe­ling. Het open­baar en par­ti­cu­lier groen ver­vult een sleu­tel­rol in de strijd tegen de opwar­ming, de werk­stress en de water­over­last en levert […]

Hoe kun­nen we de waar­de van groen beter benut­ten?

Groen heeft een posi­tie­ve bij­dra­ge in het ver­min­de­ren van het ziek­te­ver­zuim en het ver­ho­gen van de arbeids­pro­duc­ti­vi­teit. In opdracht van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche zaken is Alter­ra (onder­zoeks­in­sti­tuut bin­nen Wage­nin­gen UR) in samen­wer­king met DGBC op zoek naar hoe bedrij­ven de waar­de van groen beter kun­nen benut­ten. Bin­nen dit pro­ject Green & Firm wil­len Alter­ra […]