‘€Het con­cept van de ‘Groe­ne Stad’ vraagt om een ande­re bena­de­ring van de ont­wik­ke­ling van ste­den’€

Anne­ma­rie Jor­rits­ma bena­druk­te in haar toe­spraak van de prijs­uit­rei­king van Enten­te Flo­ra­le dat het con­cept van de ‘Groe­ne Stad’ vraagt om een ande­re bena­de­ring van de ont­wik­ke­ling van ste­den. Niet alleen de bouw­we­reld, pro­ject­ont­wik­ke­laars, archi­tec­ten en poli­tiek heb­ben het voor het zeg­gen als het gaat om de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling, ook de groen­we­reld moet hier­bij een […]

Prijs­vraag om de Groe­ne Stad Award vraagt aan­dacht voor inte­gra­le samen­wer­king

Het is belang­rijk dat ont­wik­ke­laars, bouw­par­tij­en en ste­den­bouw­kun­di­gen gaan inzien dat inte­gra­le samen­wer­king tus­sen de sec­to­ren rood en groen nodig is om een leef­ba­re omge­ving te creëren. De leef­baar­heid in het ste­de­lijk gebied is nauw ver­bon­den met een goe­de inpas­sing van groe­ne ruim­ten. PPH en VHG heb­ben hier­voor spe­ci­aal de Groe­ne Stad Award in het […]

Gemeen­te Arn­hem vraagt aan­dacht voor groe­ne daken

Op maan­dag 15 juni open­de mili­eu­wet­hou­der Cees Jan­sen van de gemeen­te Arn­hem op sym­bo­li­sche wij­ze een groen­dak op de Jan Hovingflat in Arn­hem. De gemeen­te wil op deze manier aan­dacht vra­gen voor de ver­groe­ning van daken in Gel­der­land. Vorig jaar april besloot de Arn­hem­se gemeen­te­raad om de aan­leg van groe­ne daken te sti­mu­le­ren. Het ver­groe­nen […]

ANWB vraagt aan­dacht voor groen in de stad

Op ini­ti­a­tief van de ANWB orga­ni­se­ren 45 gemeen­ten in Neder­land op 31 mei de vijf­de edi­tie van de Dag van het Park. De ANWB vraagt op deze dag aan­dacht voor groen in de stad. Tij­dens deze dag ver­an­de­ren par­ken in plek­ken voor cul­tuur, sport, edu­ca­tie en recre­a­tie. De ANWB hecht gro­te waar­de aan deze dag, […]