Recre­a­tief mede­ge­bruik bij Tui­nen van West

Steeds vaker zien we de ten­dens dat omrin­gen­de natuur­ge­bie­den bij de stad getrok­ken wor­den. Zodoen­de ont­staat er een ver­bin­ding tus­sen ‘stad­se’ natuur en ‘ech­te’ natuur. Een ver­bin­ding, waar die­ren, maar ook plan­ten dank­baar gebruik van maken. Een goed voor­beeld van zo’n bui­ten­ge­bied dat ver­bon­den wordt met de stad, zijn de Amster­dam­se Tui­nen van West. Groe­ne […]

Volks­tui­nen in Utrecht: duur­zaam en gezond

Utrecht heeft vijf­tien volks­tuin­par­ken, die door de stad gekoes­terd wor­den. Oases van groen, die in of aan de rand van de stad lig­gen en het bezoe­ken waard zijn. Op de Utrecht­se tui­nen­par­ken kun je genie­ten van de rust, groe­ne omge­ving en alle mooie tui­nen. Uit de beleids­no­ti­tie Volks­tui­nen in Utrecht, Duur­zaam en Gezond 2012 — […]

Financiële steun voor volks­tui­nen in Amster­dam­se kracht­wij­ken

Drie volks­tuin­par­ken in kracht­wij­ken krij­gen een rol als groe­ne recre­a­tie­voor­zie­ning voor de buurt. De gemeen­te heeft hier­voor € 250.000 van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) gekre­gen. Omwo­nen­den wor­den bij deze plan­nen betrok­ken. “Groe­ne plek­ken zijn onmis­baar voor de stad. Niet alleen voor recre­a­tie maar ook om de soci­a­le cohe­sie te bevor­de­ren,” aldus […]