Plan om Eif­fel­to­ren vol te han­gen met 600.000 plan­ten

De Eif­fel­to­ren in Parijs kan wor­den omge­to­verd in een gro­te groe­ne stel­la­ge vol plan­ten. Een Frans doch­ter­be­drijf van Gront­mij NV wil de 327 meter hoge con­struc­tie in Parijs vol han­gen met 600.000 plan­ten. Het plan van het Fran­se bureau Gin­ger kost €72 mil­joen. “Frankrijk en met name Parijs wil zich aan­prij­zen als een van de […]

Rot­ter­dams dak vol met vet­plant­jes om neer­slag te ber­gen

Het dak van het gemaal aan de Toscalaan staat sinds enke­le maan­den vol met vet­plant­jes. Het dak kan tij­de­lijk 25 mil­li­me­ter neer­slag ber­gen. Dit is de hoe­veel­heid water die gemid­deld één keer per jaar bij een extre­me bui uit de lucht valt. Het gemaal, in de buurt van sport­hal Hoog­vliet, heeft een dak­op­per­vlak van 30 […]

Neder­land­se stad vol en onge­zond

Het nieu­we kabi­net moet zich rich­ten op leef­ba­re ste­den. Dat zegt Jo Goos­sens, de nieu­we voor­zit­ter van bran­che­or­ga­ni­sa­tie NVB. Dit is de bran­che­ver­e­ni­ging voor ont­wik­ke­laars & bouw­on­der­ne­mers. Goos­sens pleit er voor dat het nieu­we kabi­net de gedach­te van de Com­pac­te Stad los laat en zich richt op de leef­ba­re stad waar ruim­te is voor groen, […]