Neder­land­se stad vol en onge­zond

Het nieu­we kabi­net moet zich rich­ten op leef­ba­re ste­den. Dat zegt Jo Goos­sens, de nieu­we voor­zit­ter van bran­che­or­ga­ni­sa­tie NVB. Dit is de bran­che­ver­e­ni­ging voor ont­wik­ke­laars & bouw­on­der­ne­mers. Goos­sens pleit er voor dat het nieu­we kabi­net de gedach­te van de Com­pac­te Stad los laat en zich richt op de leef­ba­re stad waar ruim­te is voor groen, gezel­lig­heid en ste­de­lij­ke recre­a­tie. “Een radi­ca­le koers­wij­zi­ging is nood­za­ke­lijk” zei Goos­sens tij­dens het Con­gres De Groe­ne Stad op 6 novem­ber 2006 in Zeist. Zo’n 48% van de stads­kin­de­ren speelt nu al niet meer bui­ten. Obe­si­tas, vet­zucht onder kin­de­ren, neemt onder stads­kin­de­ren schrik­ba­rend toe en nieu­we bouw­plan­nen wor­den steeds min­der door de men­sen geac­cep­teerd. In die nieu­we bena­de­ring moe­ten vol­gens Goos­sens ‘ter finan­cie­ring’ de ran­den van de stad, het cen­trum én het omme­land als aan­vul­lend aan elkaar wor­den beschouwd.