Berichten

Op 20 en 27 juni organiseert de LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen in het programma van De Groene Stad het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’. Het congres vindt plaats op de Floriade in Venlo.

Dit congres wordt mede georganiseerd door het Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Plant Publicity Holland.

Inhoud congres
Het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’ gaat in op de laatste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het gebied van de rol van bomen in de vitale stad en de maatschappelijke en economische waarde daarvan.

Onderwerpen en sprekers zijn:
Jelle Hiemstra over Juiste boomkeuze, sleutel tot succes. In de presentatie zal worden ingegaan op de resultaten van 15 jaar Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen.

Leendert Koudstaal over Bomen maken de stad meer waard en gezond!. Koudstaal is bomenspecialist bij de gemeente Den Haag.

Henk Kuijpers projectleider TEEB Stad (20 juni) en Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau Witteveen + Bos (27 juni) over The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Stad. TEEB Stad is een methode om de maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in de besluitvorming over inrichtingsplannen.

Identiek programma verdeeld over 2 dagen
De organisatie kiest ervoor om het congres op twee dagen aan te bieden om door de groepsgrootte te beperken de discussie en interactie tussen de sprekers en publiek te bevorderen. Het programma op beide dagen is identiek. U kunt zelf een keuze maken op welke dag u het congres wilt bijwonen.

Kosten
De kosten voor het congres bedragen € 40.- (inclusief congres, lunch en bezoek aan Floriade en exclusief btw). U kunt zich tot uiterlijk 8 juni 2012 aanmelden op www.zlto.nl/laanbomencongres. Of neem contact op met John Janssen, (john.janssen@zlto.nl). Na de aanmelding ontvangt u een toegangskaart die geldig is voor het bijwonen van het congres en het bezoeken van de Floriade. Tevens ontvangt u de bijbehorende factuur.

Download de uitnodiging »

In 2009 hebben 18 steden de groenconvenanten voor krachtwijken ondertekend. Sindsdien zijn verschillende groenprojecten gestart of afgerond en er is veel kennis en ervaring opgedaan. Daarom organiseerde het programma Groen en de Stad, Kenniscentrum Recreatie en de gemeente Amersfoort een kennisdag groene krachtwijken op 17 november 2010, met als doel het uitwisselen van deze kennis en ervaring. “Groen is wat de burger wil”.

Met deze woorden opende Lucas Bolsius, burgemeester van de gemeente Amersfoort, de kennisdag. De afgelopen jaren is groen steeds hoger op de agenda komen te staan. De komende tijd zal de aandacht voor groen vanuit de politiek en de overheid afnemen door bezuinigingen en een verschuiving van belangen. Maar groen heeft toekomst, omdat het voor de burger altijd belangrijk blijft. Groen is niet alleen mooi om naar te kijken. Het is ook van belang voor de gezondheid en het welzijn van mensen en voor de economie.
Zo is de waarde van huizen die dichtbij het groen liggen hoger.

Vier thema’s
In deelsessies werd kennis uitgewisseld over vier centrale thema’s rond groenprojecten: burgerparticipatie, financiering, beheer en monitoring van maatschappelijke effecten.

Beste groenproject in de krachtwijk
De 18 steden presenteerden de groenprojecten in de krachtwijk aan elkaar middels een posterpresentatie. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie reikte prijzen uit aan de twee beste groenprojecten.

Groene schoolpleinen project
Het groene schoolpleinen project van de gemeente Rotterdam werd door de deelnemers van de kennisdag uitgeroepen tot beste groenproject in de krachtwijk en ontving €1500 extra budget. Een groot deel van de Rotterdamse jeugd raakt steeds meer vervreemd van de natuur. Om draagvlak voor natuur en groen bij kinderen in de stad te vergroten zal de gemeente in drie jaar tijd 12 groene schoolpleinen realiseren. Groene schoolpleinen kunnen voorzien in de groenbehoefte van een wijk en de kloof tussen de jeugd en de natuur kleiner maken.

Nijmeegse krachtwijk Hatert
De Nijmeegse krachtwijk Hatert sleepte de tweede prijs van € 750 in de wacht. Het groen in de krachtwijk Hatert is eentonig en voelt dichtbij de Hatertse brug ook onveilig. In overleg met bewoners wordt dit groen opgewaardeerd tot Park Hatertzoom waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en recreëren.

Lees hier het volledige verslag de kennisdag »
 

De minister heeft een heldere boodschap:’Groen brengt ons geluk en euro’s, nu en in de toekomst. Maar dan moeten we wel zorgen dat het groen ook komt.’ In haar toespraak benadrukt ze dat nieuwe vormen van samenwerking tussen bestuurders en maatschappelijke partijen nodig zijn om te investeren in groen.

De missie van dit kabinet is dat iedere stadsbewoner groen in de nabije omgeving beschikbaar heeft. Om dit te realiseren organiseren de Groene Partners (ministeries van LNV, BZK en VROM, de 31 grote steden (G31), de twaalf provincies en maatschappelijke partners) op 7 juni 2007 een bestuurdersconferentie waarin wordt nagedacht wat er nodig is om de kwaliteit van groen in en rondom steden te versterken.