Con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’ op Flo­ri­a­de

Op 20 en 27 juni orga­ni­seert de LTO Cul­tuur­groep Laan‑, Bos- en Park­bo­men in het pro­gram­ma van De Groe­ne Stad het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’. Het con­gres vindt plaats op de Flo­ri­a­de in Ven­lo. Dit con­gres wordt mede geor­ga­ni­seerd door het Gebruiks­waar­de­on­der­zoek Laan­bo­men, Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving en Plant Publi­ci­ty Hol­land. […]

Een vita­le stad kan niet zon­der vitaal groen

In 2009 heb­ben 18 ste­den de groen­con­ve­nan­ten voor kracht­wij­ken onder­te­kend. Sinds­dien zijn ver­schil­len­de groen­pro­jec­ten gestart of afge­rond en er is veel ken­nis en erva­ring opge­daan. Daar­om orga­ni­seer­de het pro­gram­ma Groen en de Stad, Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie en de gemeen­te Amers­foort een ken­nis­dag groe­ne kracht­wij­ken op 17 novem­ber 2010, met als doel het uit­wis­se­len van deze ken­nis […]

Vita­le stad, groe­ne stad

De mis­sie van dit kabi­net is dat iede­re stads­be­wo­ner groen in de nabije omge­ving beschik­baar heeft. Om dit te rea­li­se­ren orga­ni­se­ren de Groe­ne Part­ners (minis­te­ries van LNV, BZK en VROM, de 31 gro­te ste­den (G31), de twaalf pro­vin­cies en maat­schap­pe­lij­ke part­ners) op 7 juni 2007 een bestuur­ders­con­fe­ren­tie waar­in wordt nage­dacht wat er nodig is om […]