Vita­le stad, groe­ne stad

De mis­sie van dit kabi­net is dat iede­re stads­be­wo­ner groen in de nabije omge­ving beschik­baar heeft. Om dit te rea­li­se­ren orga­ni­se­ren de Groe­ne Part­ners (minis­te­ries van LNV, BZK en VROM, de 31 gro­te ste­den (G31), de twaalf pro­vin­cies en maat­schap­pe­lij­ke part­ners) op 7 juni 2007 een bestuur­ders­con­fe­ren­tie waar­in wordt nage­dacht wat er nodig is om de kwa­li­teit van groen in en rond­om ste­den te ver­ster­ken.