Een vita­le stad kan niet zon­der vitaal groen

In 2009 heb­ben 18 ste­den de groen­con­ve­nan­ten voor kracht­wij­ken onder­te­kend. Sinds­dien zijn ver­schil­len­de groen­pro­jec­ten gestart of afge­rond en er is veel ken­nis en erva­ring opge­daan. Daar­om orga­ni­seer­de het pro­gram­ma Groen en de Stad, Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie en de gemeen­te Amers­foort een ken­nis­dag groe­ne kracht­wij­ken op 17 novem­ber 2010, met als doel het uit­wis­se­len van deze ken­nis en erva­ring. “Groen is wat de bur­ger wil”.

Met deze woor­den open­de Lucas Bol­si­us, bur­ge­mees­ter van de gemeen­te Amers­foort, de ken­nis­dag. De afge­lo­pen jaren is groen steeds hoger op de agen­da komen te staan. De komen­de tijd zal de aan­dacht voor groen van­uit de poli­tiek en de over­heid afne­men door bezui­ni­gin­gen en een ver­schui­ving van belan­gen. Maar groen heeft toe­komst, omdat het voor de bur­ger altijd belang­rijk blijft. Groen is niet alleen mooi om naar te kij­ken. Het is ook van belang voor de gezond­heid en het wel­zijn van men­sen en voor de eco­no­mie.
Zo is de waar­de van hui­zen die dicht­bij het groen lig­gen hoger.

Vier thema’s
In deel­ses­sies werd ken­nis uit­ge­wis­seld over vier cen­tra­le thema’s rond groen­pro­jec­ten: bur­ger­par­ti­ci­pa­tie, finan­cie­ring, beheer en moni­to­ring van maat­schap­pe­lij­ke effec­ten.

Bes­te groen­pro­ject in de kracht­wijk
De 18 ste­den pre­sen­teer­den de groen­pro­jec­ten in de kracht­wijk aan elkaar mid­dels een pos­ter­pre­sen­ta­tie. Het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie reik­te prij­zen uit aan de twee bes­te groen­pro­jec­ten.

Groe­ne school­plei­nen pro­ject
Het groe­ne school­plei­nen pro­ject van de gemeen­te Rot­ter­dam werd door de deel­ne­mers van de ken­nis­dag uit­ge­roe­pen tot bes­te groen­pro­ject in de kracht­wijk en ont­ving €1500 extra bud­get. Een groot deel van de Rot­ter­dam­se jeugd raakt steeds meer ver­vreemd van de natuur. Om draag­vlak voor natuur en groen bij kin­de­ren in de stad te ver­gro­ten zal de gemeen­te in drie jaar tijd 12 groe­ne school­plei­nen rea­li­se­ren. Groe­ne school­plei­nen kun­nen voor­zien in de groen­be­hoef­te van een wijk en de kloof tus­sen de jeugd en de natuur klei­ner maken.

Nij­mee­g­se kracht­wijk Hatert
De Nij­mee­g­se kracht­wijk Hatert sleep­te de twee­de prijs van € 750 in de wacht. Het groen in de kracht­wijk Hatert is een­to­nig en voelt dicht­bij de Hatert­se brug ook onvei­lig. In over­leg met bewo­ners wordt dit groen opge­waar­deerd tot Park Hatert­zoom waar jong en oud elkaar kun­nen ont­moe­ten en recreëren.

Lees hier het vol­le­di­ge ver­slag de ken­nis­dag »